Baanreglement

Hier ziet u het baanreglement. Klik op de balk om het gewenste artikel te openen.

De etiquette- en gedragsregels dienen door alle spelers nauwgezet in acht te worden genomen. Het dragen van gepaste kleding en golfschoenen is vereist (Zie bijlage Kleding in de baan).

– Een (sponsor)lid is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn gasten (introducés) in de baan en op het complex van het clubhuis.

– Lidmaatschapskaarten en greenfeekaarten dienen zichtbaar aan de karren of de tassen te worden gedragen van respectievelijk leden, introducés en greenfeespelers.

– Het is verboden te spelen wanneer de baan is gesloten.

– Leden met introducé(s) die vroeg willen starten, dienen het secretariaat de dag van te voren (telefonisch) te informeren.

– Spelers zijn verplicht aanwijzingen van de wedstrijdleiding en/of de marshal op te volgen.

– Indien spelers zich niet aan dit baanreglement houden, kan het bestuur maatregelen treffen.

– In één flight mag door maximaal vier spelers worden gespeeld.

– Iedere speler dient met een eigen golftas te spelen.

– De drivingrange kan men bereiken via het pad dat achter de afslag van hole 1 loopt. – Honden zijn niet toegestaan in de baan.

– Het gebruik van de baan staat open voor:

1. Leden/ kennismakingsleden van de Edese GC Papendal in het bezit van een door de NGF geregistreerde handicap. Dit komt overeen met handicap 54 of lager

2. Sponsorleden in het bezit van een door de NGF geregistreerde handicap.

3. Personen met baanpermissie, verleend door de Edese GC Papendal, mits begeleid door een speler met een handicap 36 of lager.

4. Personen met een baanpermissie, verleend door een golfclub niet zijnde de Edese GC Papendal, mits deze personen begeleid worden door een lid van de Edese GC Papendal met een handicap 36 of lager. Maximaal twee personen met baanpermissie per flight.

5. Overige personen in het bezit van een door de NGF geregistreerde handicap. Zie verder de bezoekersregeling op de website www.edesegolf.nl/gasten.

– De eerst aanwezige van een flight kan een bal in de ballenspiraal doen. Indien niet alle spelers van de flight aanwezig zijn wanneer deze flight aan de beurt is, dan wordt de bal uit de spiraal verwijderd. De verwijderde bal kan opnieuw in de spiraal worden gedeponeerd.

– Spelers dienen alvorens af te slaan op hole 1 of 10 te allen tijde kennis te nemen van mogelijke tijdelijke local rules en/of andere aanwijzingen die staan vermeld op de mededelingenborden bij de toegang tot de baan, bij de afslag van de eerste hole, bij de toegang naar de afslag van hole 10 en bij de ingang van het clubhuis(beneden).

– Op hole 10 mag niet worden gestart als een flight die op hole 9 speelt bij of voorbij de 150 m paal van hole 9 is.

– Spelers die na hole 18 verder willen spelen op hole 1 dienen een balletje in de ballenspiraal te doen.

– Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. Het is de verantwoordelijkheid van deze spelers om aansluiting te houden met de spelers ervoor. Indien er een hole ruimte is ontstaan, dient de achterop komende flight te worden doorgelaten.

– Verwacht je te moeten zoeken, sla dan een provisionele bal alvorens te gaan zoeken en laat zonodig door zodat er een vlotte doorstroming in de baan is. ZOEKEN IS DOORLATEN. Help elkaar bij het zoeken.

– Afstandsmerken in de vorm van hardhouten paaltjes (150 meter en 100 meter, vaste obstakels) en tegels (250, 200, 150, 100 en 50 meter) geven de afstand aan tot het midden van de green.

– Bunkers mogen alleen betreden en verlaten worden via de lage kant en na gebruik dient het zand te worden ‘teruggeharkt’. Harken dienen te worden geplaatst in de bunker met de tanden in het zand.

– Pitchmarks, ook die van andere spelers, moeten met een pitchfork worden hersteld.

– Uitgeslagen plaggen (divots), ook die van andere spelers, op de afslagplaats en door de baan dienen te worden teruggelegd en aangetrapt.

– Golfkarren en handicarts dienen buiten de aangegeven lijnen bij de (voor)greens en de greensidebunkers te rijden. Rijd ruim om (voor)greens en bunkers heen.

– Handicarts mogen worden gebruikt tenzij anders aangegeven en dienen de fairway en de aangegeven paden te volgen en NOOIT door de rough te rijden.

– Aangegeven routes (bordjes ‘NEXT TEE’) moeten met golfkar of handicart worden gevolgd.

– Sproeiers van in werking gestelde beregeningsinstallaties dienen door de spelers ongemoeid te worden gelaten.

– Er mag niet worden afgeslagen als een andere speler mogelijk binnen speelbereik is.

– Op hole 17 NIET AFSLAAN als spelers op hole 2 en hole 3 gevaar lopen;
Op hole 15 NIET AFSLAAN als spelers op hole 14 en hole 16 gevaar lopen.
Op hole 12 NIET AFSLAAN als spelers op hole 3 gevaar lopen

– Greenkeepers aan het werk in de baan of op de driving range hebben voorrang. Slaan in hun richting is niet toegestaan voordat zij hiertoe een duidelijk teken hebben gegeven.

– Bij slecht zicht (mist of zware regenbuien) kan de greenkeeper de hole sluiten waarop hij werkzaamheden moet verrichten.

– Spelers zijn verplicht om bij (nabij) onweer in de daarvoor bestemde schuilhutten te schuilen. De mogelijkheid bestaat dat vanuit het clubhuis geluidssignalen worden gegeven.
Een lang aangehouden toon: onweer.
Twee korte tonen: onweer voorbij.

In de schuilhutten bevinden zich borden met de betekenis van de verschillende geluidssignalen.

Bij wedstrijden zijn hole 1 en hole 10 ongeveer 15 à 30 minuten voor de start van de wedstrijd gesloten.

– Bij een shotgun mag worden gestart met toestemming en op aanwijzing van de wedstrijdleiding.

– Niet-wedstrijdspelers mogen achter de wedstrijd aan spelen, mits zij tijdens de hele ronde minimaal één hole afstand houden van de wedstrijdspelers.

– Niet-wedstrijdspelers mogen voor de wedstrijd uit spelen, mits zij tijdens de hele ronde minimaal één hole voorsprong houden, zodat wedstrijdspelers niet opgehouden worden.

– De bevoegdheid tot het sluiten of (her) openen van de baan, de driving range en het toelaten van handicarts en trolleys in verband met mogelijke baanschade berust bij de hoofgreenkeeper (HGK of diens plaatsvervanger) daartoe gemachtigd door het bestuur. In geval van twijfel bij het beoordelen van de toestand van de baan overlegt de HGK met de Baancommissaris dan wel met een lid van de baancommissie.

– Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat bij het spelen de veiligheid van andere spelers in gevaar komt, is naast de HGK ook de marshal, daartoe gemachtigd door het bestuur, bevoegd om de baan te sluiten of te (her)openen. In geval van twijfel over het veilig kunnen spelen onder de geconstateerde weersomstandigheden overlegt de HGK of de marshal met de hoofdmarshal of met een bestuurslid. Bij afwezigheid van beiden zal dit overleg telefonisch plaatsvinden. Indien geen HGK of marshal maar wel een bestuurslid aanwezig is en de weersomstandigheden zijn zodanig dat bij het spelen de veiligheid van andere spelers in gevaar komt, zal het bestuurslid de baan sluiten of (her)openen. Bij afwezigheid van HGK, marshal en bestuursleden dienen de spelers zelf te bepalen of bij de geconstateerde weersomstandigheden het spelen geen gevaar oplevert voor medespelers.

Bespeelbaarheid van de baan: toestand

Criteria voor sluitingCriteria voor (her)openingWie besluit?Wanneer?
- Water op de baan - Sneeuw op de baan - OpdooiWeersverbetering en baan bespeelbaar zonder kans op schadeHGKUiterlijk om 07:30 (08:30 in de winter) en indien nodig gedurende de dag.

Veiligheid van de spelers

Criteria voor sluitingCriteria voor (her)openingWie besluit?Wanneer?
- Dichte mist: Vlag op green hole 1 vanaf witte tee niet te zien. - Onweer, onweerdreiging- Vlag op green hole 1 goed te zien vanaf witte tee. - Onweer cq. dreiging van onweer is verdwenen.HGK of Marshal of bestuurslidIndien nodig gedurende de dag.

De HGK beoordeelt tevens uiterlijk om 07:30 (08:30 in de winter) of indien nodig gedurende de dag of de toestand van de baan het gebruik van handicarts en trolleys toestaat.

Opmerking:
1. Als bij baansluiting in de vroege ochtend de weersverwachting daartoe aanleiding geeft, volgt om 10:00 of uiterlijk om 12:00 een tweede baaninspectie en eventueel openstelling van de baan.
2. Als eenmaal besloten is de baan open te stellen, blijven de voorwaarden waaronder dat is gebeurd de gehele dag van toepassing tenzij in de loop van de dag bij opkomende mist en dreigend onweer tot baansluiting moet worden overgegaan. Dit geldt in het bijzonder voor de toelaatbaarheid van trolleys en handicarts.

Website In geval de HGK tot baansluiting of uitsluiting van handicart- of trolleygebruik beslist, wordt dit door hem uiterlijk om 07:30 (08:30 in de winter) op de website kenbaar gemaakt en op de daarvoor bestemde mededelingenborden (bij de ingang, bij de tee van hole 1 en bij de toegang tot de tee van hole 10) vermeld.

– Driving range: Als de baan gesloten is mag in principe de ballenraapmachine niet de driving range op en kan de ballenautomaat niet worden gevuld. De golfprofessional kan dan beslissen dat de ballen handmatig worden geraapt, de driving-range open te stellen voor lessen en -als er voldoende ballen zijn- ook voor oefening. Indien de toestand van de driving-range daartoe aanleiding geeft kan in onderling overleg tussen hoofgreenkeeper en golfprofessional worden besloten de ballenraapmachine toch toe te laten.

Er is de laatste jaren veel veranderd in mode, niet alleen in het straatbeeld, maar ook binnen de golfsport. Binnen de Edese GC Papendal willen we daar zeker rekening mee houden, want we hechten vooral aan prettige omgangsvormen hoewel ook een zekere stijl ons wel aanspreekt. Binnen onze vereniging is daarom gepaste golfkleding gewenst.

Algemene richtlijnen.

Dames: pantalon, bermuda (iets korter dan bij de heren) of golfrok, polo met kraag: mouwloos, korte of lange mouw; golfschoenen;

Heren: pantalon of bermuda (tot op de knie ), polo met kraag met korte of lange mouw; golfschoenen;

Algemeen: joggingpakken, trainingspakken en hemdjes zijn niet gewenst.

Scroll to top