Baancommissie (vervolg)Baanonderhoud/greenkeepers

Sinds 1 juli 2013 is het onderhoud van de baan uitbesteed aan AHA de Man. Met dit bedrijf is een contract afgesloten dat per 1 januari 2019 is verlengd tot 31 december 2023.
AHA de Man heeft Jan Garritsen als hoofdgreenkeeper aangesteld. Ries Wieggers, die al vele jaren als greenkeeper op de baan werkzaam was, is dat nog steeds doordat hij bij AHA de Man in dienst trad. Heidi van Ginkel versterkt het greenkeepersteam in het seizoen.

Overleg met andere commissies

De BACO houdt contact met de Regel- & Handicap Commissie en de Wedstrijdcommissie over aangelegenheden die elkaars terrein raken of beïnvloeden.


Green Deal/GEO/Wet Natuurbescherming

De BACO onderschrijft de in het kader van de Green Deal Sportvelden afgesproken doelen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en voert een actief beleid ten aanzien van de het bereiken daarvan. De BACO acteert bij haar zorg voor de baan in lijn met de Wet natuurbescherming. De GEO-doelstellingen van de club, voor zover die de baan en het onderhoud ervan betreffen, zijn onderdeel van het beheerplan en zullen conform de bepalingen worden uitgevoerd.


Etiquette m.b.t. veiligheid en kwaliteitsbehoud van de baan

De BACO doet een dringend beroep op de spelers om bij hun golfrondes conform de etiquette te handelen. Dit verhoogt de veiligheid en het plezier op de golfbaan voor iedereen, ook voor uzelf en is tevens belangrijk voor het behoud van de gewenste kwaliteit van de baan.

Zorg voor veiligheid in de baan
  • Sla niet wanneer u een ander met uw slag en of uw bal kunt raken. Wacht totdat mensen voldoende ver weg zijn.
  • Baanonderhoudspersoneel heeft te allen tijde voorrang. Wees geduldig en wacht zo nodig op een duidelijk sein van hun dat u verder kunt spelen alvorens uw bal te slaan.

Instructievideo USGA: Zorg voor veiligheid

Zorg voor kwaliteit in de baan
  • Herstel pitchmarks. Tijdig en correct herstellen van pitchmarks is noodzakelijk voor kwaliteitsbehoud van de greens. Het bevordert de speelkwaliteit en voorkomt kale plekken, ziektes en onkruid in de grasmat. Indien pitchmarks niet worden hersteld wordt de plek kaal omdat het gras er afsterft, herstel duurt weken met grote kans dat het beruchte straatgras – het “onkruid” onder de grassen – zich er gaat vestigen.

Instructievideo USGA: Herstel pitchmarks

  • Leg divots terug. Wanneer plaggen (divots) correct worden teruggelegd is er in het geval van dikke plaggen kans dat het gras weer aangroeit. In alle andere gevallen wordt door het afsluiten van de kale plek in ieder geval voorkomen dat andere spelers met een oneerlijke ligging te maken krijgen en dat ongewenste grassen en ander onkruid opkomen.

Instructievideo: Leg divots terug

  • Hark de bunkers zoals het hoort. Niet harken of niet op de juiste wijze harken benadeelt anderen en resulteert in hogere onderhoudskosten. Het zand moet niet alleen worden glad geharkt, het moet ook juist verdeeld blijven en daar schort het vaak aan.

Instructievideo: Bunker harken (1)

Leest u ook even de Golfregels per 1 januari 2016, Deel 1 – Etiquette; gedrag op de baan? Daarin staat onder meer: “Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger.” Daarin staat verder dat: “wordt aanbevolen gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode of uitsluiting van een aantal wedstrijden.”

Instructievideo: Bunker harken (2)

Handicarts en trolleys

Het gebruik van Handicarts en trolleys is in principe het gehele jaar toegestaan, tenzij de kans op baanschade als gevolg van de terreingesteldheid onaanvaardbaar groot is en op grond daarvan door de ter plaatse aanwezige (hoofd)greenkeeper anders wordt beslist. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de BACO.
Handicarts en trolleys zijn slechts toegestaan op de paden (verhard en onverhard), de fairways en de semirough. Met Handicarts en trolleys mag derhalve niet gereden worden:

  • in de natuurrough – de carries en de heidegebieden daaronder begrepen,
  • op de voorgreens,
  • op de greens.

Trolley- en handicartgebruikers dienen slechte plekken in de baan te mijden. Handicartgebruikers dienen hun rijgedrag af te stemmen op de toestand van de baan.

(Zodra en waar de natuurrough in het najaar is gemaaid is het rijden met trolleys en handicarts daarin toegestaan en wordt dat zelfs aanbevolen om de fairways te sparen, tot aan het moment waarop in het voorjaar de groei weer inzet.)

Wintergreens en -tees

In het winterseizoen blijven en de zomergreens in gebruik voor zover de bodemgesteldheid en de weersomstandigheden dat toelaten, maar worden de tees ontzien door afslagplaatsen buiten de tees in te richten.

Kennisgevingen

De openstelling of sluiting van de baan wordt zo spoedig mogelijk (in de zomer rond 07.00 uur en in de winter rond 08.00 uur) op de website vermeld. De spelers wordt dringend aangeraden om, vooral bij minder gunstige weerberichten, de website te raadplegen alvorens naar de baan te komen. Ook op het digitale infobord bij het clubhuis wordt de informatie aangegeven.
Het toegelaten zijn van trolleys en handicarts wordt tegelijk met de openstelling of sluiting op de website en op het infobord vermeld.
Indien de wintergreens in gebruik zijn wordt dit op website vermeld. De BACO streeft ernaar dat op de website zo volledig mogelijk melding wordt gemaakt van de geplande werkzaamheden aan de baan.

Inzet leden/klusclub

De BACO heeft altijd behoefte aan leden die zich willen inzetten voor klussen op en aan de baan. Belangstellenden zijn meer dan welkom om zich aan te melden. Dan kan door contact op te nemen met een van de BACO-leden, of met het secretariaat van de club. Op dit moment is er een klusclub geformeerd die zich stort op het Jakobskruiskruid. Een andere klusclub voelt meer voor technische bezigheden, en nog een andere groep helpt mee de vogelkers in toom te houden. Initiatieven van leden in dit opzicht worden ten zeerste op prijs gesteld.

Scroll to top