Baancommissie

Samenstelling

Jacques van der Eerden            voorzitter
Paul Brand
Annet ten Doeschate

Beleid

De baancommissie streeft naar een goed bespeelbare en uitdagende baan. Belangrijke punten zijn de bunkers, die de afgelopen jaren zijn aangepast en de golfrough, waarin de bal goed vindbaar maar moeilijk speelbaar is. Door middel van GIS is de baan sinds 2012 gedigitaliseerd. De natuur staat hoog in het vaandel, zodat de baan ook in de toekomst de trotse drager zal kunnen blijven van het GEO-predicaat.

Beheerplan

In 2013 is een nieuw beheerplan opgesteld. Hierin worden de doelstellingen als volgt geformuleerd:

  • verhoging van de kwaliteit van het baanonderhoud
  • meer uitdaging voor spelers van alle handicap-catagorieën
  • versterken van de natuurkwaliteit, voornamelijk op het vlak van heideontwikkeling en soortenrijkdom in harmonie met de omgeving.

De baan ligt in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland!

Baansluiting, handicart- en trolleyverbod en wintergreens

De baan is open van zonsopgang tot zonsondergang, tenzij de toestand van de baan of de veiligheid van spelers en/of greenkeepers het nodig maakt de baan te sluiten. De criteria voor sluiting zijn:

  • water op de baan
  • sneeuw op de baan
  • opdooi
  • dichte mist (vlag op green 1 niet te zien).

Als bij baansluiting in de vroege ochtend verwacht kan worden dat de toestand van de baan en/of de weersomstandigheden zullen verbeteren dan volgt om tien uur, en mogelijk nog om twaalf uur, een nieuwe inspectie, die aanleiding kan geven de baan alsnog open te stellen.
De openstelling of sluiting, alsmede een mogelijk handicart- en trolleyverbod, wordt zo spoedig mogelijk (in de zomer rond 07.00 uur en in de winter rond 08.00 uur) op de website vermeld. De leden wordt dringend aangeraden om vooral bij minder gunstige weersberichten de website te raadplegen alvorens naar de baan te komen, om de teleurstelling van een vergeefse rit of een lange wachttijd te voorkomen. Ook op het grote bord en de borden bij hole 1 en hole 10 wordt de informatie aangegeven, terwijl bij baansluiting de toegang tot tee 1 en tee 10 met rood/wit lint zal zijn afgezet. In de periode van eerste kerstdag tot en met eind februari wordt er op wintergreens gespeeld. Dit om de greens in de winterperiode enige rust te gunnen omdat het herstelvermogen in die periode miniem is.

Inzet leden

Voor de baan belangrijke zaken, zoals kleinschalige renovaties, worden door de greenkeepers verricht. Toch zal zelfwerkzaamheid van eigen leden incidenteel geboden zijn, vooral wanneer het gaat om werkzaamheden die niet in het onderhoudscontract (konden) worden voorzien en die bij uitbesteding het eigen budget te zeer belasten. De baancommissie heeft bij deze initiatieven al het voortouw genomen door onder meer de vervaardiging van de 100- en 150m-palen en aanleg van de proefbunkers. Initiatieven van de leden, met name op het gebied van natuurbeheer, worden gewaardeerd.

Overleg Regel- & Handicapcommissie en Pro’s

De Baancommissie en de Regel- & Handicapcommissie (R&H-commissie) hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken en werken intensief samen, met name waar het zaken betreft als de aanwijzing van GUR, het aanbrengen of wijzigen van baanmarkeringen en het waarborgen van de juiste baanlengte. Ook is uitgemaakt dat de beslissing omtrent het moment waarop het plaatsen van de bal zal zijn toegestaan, is voorbehouden aan de R&H-cie. Verder blijven zaken als baanlayout en -rating, en hoe de baan speltechnisch kan worden verbeterd, onderwerp van overleg ook met de pro’s.

Natuurbeheer (GEO)

De club is in 2011 officieel GEO-gecertificeerd, nadat deze in oktober 2005 als vijfde club in het land het certificaat CtG verwierf. GEO is de internationaal erkende opvolger van CtG. Omdat het huidige GEO niet alleen de natuur maar ook het milieu omvat wordt nu gewerkt aan de instelling van een GEO-werkgroep.

Driving range

In principe is de driving range altijd open. Verder wordt in het maaiseizoen de ballenautomaat op maandagavond om 20.00 uur buiten bedrijf gesteld om de ballenraper gelegenheid te geven de driving range schoon te vegen voor de wekelijkse maaibeurt op dinsdagochtend.

Scroll to top