Organisatie

Bestuur

• Voorzitter:Bert van den Akker
• Secretaris:Peter Ligtvoet
• Penningmeester:Gerrit Jan Veldhuizen
• Lid bestuur Baan:Marius van Exel
• Lid bestuur Horeca/Gebouwen:Anton Welberg
• Lid bestuur Golf:Marie-Thérèse Swart-van Dijk

Algemene vergaderingen

AV 2019-apr

Algemene vergadering op 27 november 2018

Algemene vergadering op 22 augustus 2018

Algemene vergadering op 18 december 2017

Algemene vergadering op 6 november 2017

Algemene vergadering op 2 december 2016

Algemene vergadering op 14 november 2016

Algemene vergadering op 9 mei 2016

Algemene vergadering op 2 november 2015

Algemene vergadering op 11 mei 2015

Algemene vergadering op 3 november 2014

Algemene vergadering op 12 mei 2014

Commissievoorzitters

• Baancommissie:Jacques van der Eerden
• Clubhuiscommissie:Mike Spieker
• Marketing, Communicatie en Promotie:René Teunissen
• Duurzaamheidscommissie:Jaap van Dorp
• Regel- en Handicapcommissie:Wim de Wit
• Sponsorcommissie:Bert van Dijk
• Technische Commissie:Pim Kooy
• Wedstrijdcommissie:Chris van ‘t Hof en Dorien Vermeer

Commissies

Baancommissie

 • Jacques van der Eerden:
 • Paul Brand:
 • Annet ten Doeschate:
 • Bernard Engberink:
 • Erik Vermeer:
 • Bert Craanen:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De Baancommissie is per e-mail te bereiken op baancommissie@edesegcpapendal.nl.

Taken

De Baancommissie (BACO) heeft als missie ervoor te zorgen dat:

 • de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau wordt gehouden en waar mogelijk nog verder wordt verbeterd
 • zowel leden als gasten van onze club kunnen genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan en deze een uitdaging vormt voor spelers van elk niveau
 • de baan, zo mogelijk, het gehele jaar geopend is voor het golfspel
 • aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden van het golfterrein en het milieu verantwoorde zorg wordt besteed.

Baan

De Edese Golf Club Papendal heeft een heathlandbaan die is gelegen in de Zuidelijke Veluwezoom, één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De baan kent voor Nederlandse begrippen unieke hoogteverschillen, en daarmee prachtige vista’s. Frank Pennink was de architect van de eerste negen holes (1984), en Joan Dudok van Heel heeft de tweede negen ontworpen (1992). Frank Pont heeft de renovatie van de baan in de jaren 2005-2008 vormgegeven. Vanaf 2013 laat de Baancommissie zich bij wijzigingen en aanpassingen adviseren door Michiel van der Vaart (Jol Golf Design).

Beheerplan

In september 2018 heeft het bestuur het door de BACO geconcipieerde Beheerplan 2019-2023 vastgesteld. Het dient als leidraad voor het baanonderhoud en bevat tevens een nadere uitwerking van de doelstellingen. Het beheerplan kan door de leden op deze website worden geraadpleegd.

Baanonderhoud/greenkeepers

Sinds 1 juli 2013 is het onderhoud van de baan uitbesteed aan AHA de Man. Met dit bedrijf is een contract afgesloten dat per 1 januari 2019 is verlengd tot 31 december 2023.
AHA de Man heeft Jan Garritsen als hoofdgreenkeeper aangesteld. Ries Wieggers, die al vele jaren als greenkeeper op de baan werkzaam was, is dat nog steeds doordat hij bij AHA de Man in dienst trad. Heidi van Ginkel versterkt het greenkeepersteam in het seizoen.

Overleg met andere commissies

De BACO houdt contact met de Regel- & Handicap Commissie en de Wedstrijdcommissie over aangelegenheden die elkaars terrein raken of beïnvloeden.

Green Deal/GEO/Wet Natuurbescherming

De BACO onderschrijft de in het kader van de Green Deal Sportvelden afgesproken doelen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en voert een actief beleid ten aanzien van de het bereiken daarvan. De BACO acteert bij haar zorg voor de baan in lijn met de Wet natuurbescherming. De GEO-doelstellingen van de club, voor zover die de baan en het onderhoud ervan betreffen, zijn onderdeel van het beheerplan en zullen conform de bepalingen worden uitgevoerd.

Etiquette m.b.t. veiligheid en kwaliteitsbehoud van de baan

De BACO doet een dringend beroep op de spelers om bij hun golfrondes conform de etiquette te handelen. Dit verhoogt de veiligheid en het plezier op de golfbaan voor iedereen, ook voor uzelf en is tevens belangrijk voor het behoud van de gewenste kwaliteit van de baan.

Zorg voor veiligheid in de baan
 • Sla niet wanneer u een ander met uw slag en of uw bal kunt raken. Wacht totdat mensen voldoende ver weg zijn.
 • Baanonderhoudspersoneel heeft te allen tijde voorrang. Wees geduldig en wacht zo nodig op een duidelijk sein van hun dat u verder kunt spelen alvorens uw bal te slaan.

Instructievideo USGA: Zorg voor veiligheid

Zorg voor kwaliteit in de baan
 • Herstel pitchmarks. Tijdig en correct herstellen van pitchmarks is noodzakelijk voor kwaliteitsbehoud van de greens. Het bevordert de speelkwaliteit en voorkomt kale plekken, ziektes en onkruid in de grasmat. Indien pitchmarks niet worden hersteld wordt de plek kaal omdat het gras er afsterft, herstel duurt weken met grote kans dat het beruchte straatgras – het “onkruid” onder de grassen – zich er gaat vestigen.

Instructievideo USGA: Herstel pitchmarks

 • Leg divots terug. Wanneer plaggen (divots) correct worden teruggelegd is er in het geval van dikke plaggen kans dat het gras weer aangroeit. In alle andere gevallen wordt door het afsluiten van de kale plek in ieder geval voorkomen dat andere spelers met een oneerlijke ligging te maken krijgen en dat ongewenste grassen en ander onkruid opkomen.

Instructievideo: Leg divots terug

 • Hark de bunkers zoals het hoort. Niet harken of niet op de juiste wijze harken benadeelt anderen en resulteert in hogere onderhoudskosten. Het zand moet niet alleen worden glad geharkt, het moet ook juist verdeeld blijven en daar schort het vaak aan.

Instructievideo: Bunker harken (1)

Leest u ook even de Golfregels per 1 januari 2016, Deel 1 – Etiquette; gedrag op de baan? Daarin staat onder meer: “Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger.” Daarin staat verder dat: “wordt aanbevolen gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode of uitsluiting van een aantal wedstrijden.”

Instructievideo: Bunker harken (2)

Handicarts en trolleys

Het gebruik van Handicarts en trolleys is in principe het gehele jaar toegestaan, tenzij de kans op baanschade als gevolg van de terreingesteldheid onaanvaardbaar groot is en op grond daarvan door de ter plaatse aanwezige (hoofd)greenkeeper anders wordt beslist. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de BACO.
Handicarts en trolleys zijn slechts toegestaan op de paden (verhard en onverhard), de fairways en de semirough. Met Handicarts en trolleys mag derhalve niet gereden worden:

 • in de natuurrough – de carries en de heidegebieden daaronder begrepen,
 • op de voorgreens,
 • op de greens.

Trolley- en handicartgebruikers dienen slechte plekken in de baan te mijden. Handicartgebruikers dienen hun rijgedrag af te stemmen op de toestand van de baan.

(Zodra en waar de natuurrough in het najaar is gemaaid is het rijden met trolleys en handicarts daarin toegestaan en wordt dat zelfs aanbevolen om de fairways te sparen, tot aan het moment waarop in het voorjaar de groei weer inzet.)

Wintergreens en -tees

In het winterseizoen blijven en de zomergreens in gebruik voor zover de bodemgesteldheid en de weersomstandigheden dat toelaten, maar worden de tees ontzien door afslagplaatsen buiten de tees in te richten.

Kennisgevingen

De openstelling of sluiting van de baan wordt zo spoedig mogelijk (in de zomer rond 07.00 uur en in de winter rond 08.00 uur) op de website vermeld. De spelers wordt dringend aangeraden om, vooral bij minder gunstige weerberichten, de website te raadplegen alvorens naar de baan te komen. Ook op het digitale infobord bij het clubhuis wordt de informatie aangegeven.
Het toegelaten zijn van trolleys en handicarts wordt tegelijk met de openstelling of sluiting op de website en op het infobord vermeld.
Indien de wintergreens in gebruik zijn wordt dit op website vermeld. De BACO streeft ernaar dat op de website zo volledig mogelijk melding wordt gemaakt van de geplande werkzaamheden aan de baan.

Inzet leden/klusclub

De BACO heeft altijd behoefte aan leden die zich willen inzetten voor klussen op en aan de baan. Belangstellenden zijn meer dan welkom om zich aan te melden. Dan kan door contact op te nemen met een van de BACO-leden, of met het secretariaat van de club. Op dit moment is er een klusclub geformeerd die zich stort op het Jakobskruiskruid. Een andere klusclub voelt meer voor technische bezigheden, en nog een andere groep helpt mee de vogelkers in toom te houden. Initiatieven van leden in dit opzicht worden ten zeerste op prijs gesteld.

Clubhuiscommissie

 • Mike Spieker:
 • Hetty Vermeulen:
 • Fred van den Ing:
 • Marianne de Bever:
 • Loes Nijssen:
 • René Verhoef:
 • René Wortelboer:
 • Evert van den Bronk:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • lid klussenclub
 • lid klussenclub

De Clubhuiscommissie is per e-mail te bereiken op clubhuiscommissie@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheden en taken

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het bouwkundig en huishoudelijk onderhoud van alle ruimten van de Edese Golf Club Papendal. Zij doet op verzoek van het bestuur voorstellen voor noodzakelijke aanpassingen en renovaties van het clubhuis. Tevens ziet zij er in het algemeen op toe dat de clubzaal, de keuken, de hal, de kleedkamers en de sanitaire voorzieningen er verzorgd uitzien. Kleine mankementen en reparaties worden opgelost in samenspraak met de Hofmeester. Grotere reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden in opdracht gegeven na overleg met het bestuur. Alle grote investeringen worden voorgelegd aan de leden van de Edese Golf Club Papendal.

De voorzitter van de clubhuiscommissie is lid van het bestuur en eindverantwoordelijk voor alle clubhuiszaken. Hij coördineert activiteiten, vertegenwoordigt de commissie en voert overleg met derden, ook buiten de vereniging.

Clubhuisreglement

De clubhuiscommissie weet zich bij de uitvoering van haar taken gesteund door een clubhuisreglement, dat een uitvloeisel is van het Huishoudelijk Reglement. Hierin is o.a. vastgelegd dat bij afwezigheid van de clubhuiscommissaris de verantwoordelijkheid voor een juiste gang van zaken berust bij de pachter van het horecagedeelte of diens vervanger.
Wij stellen het op prijs als u kennis neemt van de Huis- en gedragsregels clubhuis.

Communicatiecommissie:

 • René Teunissen:
 • Hans Verheek:
 • Kees Pater:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid

Communicatie en promotie binnen en buiten de Edese GC Papendal

De commissie streeft ernaar om de communicatie binnen de vereniging op een hoog peil te brengen en te houden. Daarnaast ondernemen we diverse activiteiten om de bekendheid van de Edese Golf Club Papendal te vergroten.
Door middel van diverse communicatiekanalen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief en social media (Facebook & Twitter), informeren we onze leden, (greenfee) bezoekers, de deelnemers in de Golf Academy en sponsoren over de ontwikkelingen binnen de club, wedstrijden, open dagen, regelgeving en de natuur van onze baan. Hierdoor willen wij de betrokkenheid van de leden bij de club en de omgeving vergroten.

Interne activiteiten

Elektronische nieuwsbrief

De e-mail nieuwsbrief is het wekelijkse communicatiemiddel voor en door de leden over alle relevante aspecten van de Edese GC Papendal.
Voor de bewerking van de teksten is een eindredactieteam ingesteld. Leden van dit team voeren wekelijks de eindredactie uit over de ingeleverde teksten.

Eindredactieteam

 

 • Age Bertoen
 • Ruud Jans
 • René Teunissen
Inleveren artikelen

Het uiterste inlevermoment van artikelen voor de eerstvolgende nieuwsbrief is maandag 12.00 uur.
Artikelen (in Word) en eventuele foto’s (in JPG-formaat) sturen naar nieuwsbrief@edesegcpapendal.nl.

Externe activiteiten

Facebook

Onze Facebookpagina’s worden beheerd door Sandy Kolman.

Website

De website wordt onderhouden door de webmaster, Peter Markert.

Open Dag

P.M.

Publiciteit

P.M.

Financiële Adviescommissie (FAC)

 • Bert Kunst:
 • Luc van Regteren Altena:
 • Michiel van Manen:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid

De FAC is per e-mail te bereiken op fac@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheid en taken

De FAC adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur in financiële zaken. Het bestuur zal voor besluiten met belangrijke financiële gevolgen vooraf advies vragen.

 • De exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar
 • De investeringsbegroting voor het volgende boekjaar
 • De jaarlijks vast te stellen contributie en entreegelden
 • Incidentele uitgaven die in omvang groter zijn dan 1,5% van de goedgekeurde begroting
 • Investeringsprojecten waarvan de voorbereidingstijd zich over langere tijd uitstrekt en waarvan de vermoedelijke omvang in geld meer dan 5% van het totaal aan inkomsten van de goedgekeurde begroting zal zijn.

Daarnaast kan de FAC ook ongevraagd aan het bestuur suggesties doen over financiële zaken indien zij dit nodig acht. De FAC heeft in verband met bovenstaande werkzaamheden regelmatig overleg met het bestuur.

De FAC brengt tweemaal per jaar tijdens de ledenvergaderingen verslag uit van haar werkzaamheden.

Zittingsduur

De commissieleden worden voor vier jaar benoemd. De FAC doet het bestuur een voordracht voor de vervulling van de jaarlijkse vacature.

Criteria

De FAC beoordeelt de voorstellen van de bestuur op basis van …….

Duurzaamheidscommissie

 • Jaap van Dorp:
 • Marianne de Bever:
 • Bernard Engberink:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid

Verslag auditor GEO certificering

 

De Commissie GEO is per e-mail te bereiken op geo@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheid en taken

Voor een beschrijving van de werkzaamheden van de Commissie GEO (Golf Environment Organization) verwijzen wij u graag door naar de eigen commissiepagina op /Info/GEO.

Handicartcommissie:

 • Marjon Nahuijsen:
 • Marjan Duurtsema:
 • Ruud Jans:
 • voorzitter/consul
 • commissielid
 • commissielid

De Handicartcommissie is per e-mail te bereiken op handicartcommissie@edesegcpapendal.nl.

Handicarts

De populariteit van de golfsport wordt mede bepaald door het feit dat jong en oud, valide én minder-valide mensen, hun sport kunnen beoefenen. Dat je als minder-valide golfer toch kan blijven spelen is mede te danken aan de ‘Stichting Vrienden van Handicart’. Dit is een landelijke organisatie (uniek in de wereld), die handicarts beschikbaar stelt aan golfclubs. Sinds 2015 heeft de Edese GC Papendal de beschikking over negen handicarts. Deze maken geen lawaai en produceren geen uitlaatgassen.

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van een handicart?

U dient een gebruikerskaart aan te vragen. Voor een tijdelijke kaart (die drie maanden geldig is en eenmalig met drie maanden verlengd kan worden) kan de clubconsul dat voor u regelen. Bent u langer dan drie of zes maanden minder valide, dan heeft u een permanente gebruikerskaart nodig, die u via het secretariaat van de club of via de consul bij de ‘Stichting Vrienden van Handicart’ kunt aanvragen. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig, het liefst van een specialist. Het aanmaken van deze kaart kost jaarlijks € 8,50.
In beide gevallen vraagt deze stichting u om donateur te worden. Gebruikers van handicart doneren jaarlijks gemiddeld € 50,-.

Gebruik

Met een gebruikerspas kunt u bij het secretariaat een handicart reserveren. De accu van de handicart kan zeker 36 holes zonder opladen rijden, reden waarom u wordt verzocht uw handicartronde tussen 9.00 en 10.00 uur te starten, zodat deze handicart tussen 13.00 en 14.00 uur nogmaals gebruikt kan worden.
Een handicart kan tot 7 dagen van tevoren gereserveerd worden.

Donateurs van de ‘Stichting Vrienden van Handicart’

Er is meer geld nodig om alle (in 2016: 698) karren rijdende te houden dan alleen de gebruikersdonaties en –bijdragen. Daarom wordt ook een beroep gedaan op alle valide golfers om donateur te worden van de Stichting, uit solidariteit met hen, die afhankelijk zijn van de handicarts. Er zijn al vele donoren, maar te weinig om het voortbestaan in de verre toekomst te garanderen. Gemiddeld doneren de niet-gebruikers € 25,- per jaar. Donateur worden kan door bij het secretariaat of bij de consul een aanmeldingskaart te halen, dan wel de aanmelding in te vullen op de website: www.handicart.nl.

Handicart-wisselbokaal

De stichting organiseert jaarlijks een shotgun-wedstrijd om de Handicart-wisselbokaal, waaraan zowel valide golfers als handicartgebruikers kunnen meedoen. De twee best geplaatste spelers worden afgevaardigd naar de regiowedstrijd (meestal op Havelte). De regiowinnaars strijden daarna om de landelijke titel (meestal op Anderstein).

Jeugdcommissie:

 • Berthold Janszen:
 • Erik Lenten:
 • Rien Peekstok:
 • Allard Jan Prins:
 • Dunja van Hensbergen:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De Jeugdcommissie is per e-mail te bereiken op jeugdcommissie@edesegcpapendal.nl.

Missie

‘Jeugd als zuurstof voor de club’ was en is de titel van het adviesplan dat al eerder werd geschreven voor de jeugdontwikkeling. Anno 2017 is dat niet anders. Daarom is het onze missie de jeugd te koesteren zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich ook thuis voelen binnen onze vereniging.

Taken

 • creëren van optimale mogelijkheden voor de opleiding van de jeugd (zie 9-stappenplan: opent in nieuw tabblad;
 • overleg met golfprofessional over ontwikkeling jeugdprogramma;
 • opstellen van jaarprogramma voor de jeugd met de daarbij behorende begroting. In dit jeugdprogramma zijn de doelstellingen per (jeugd) doelgroep opgenomen;
 • bieden van voldoende mogelijkheden om regelkennis op te doen;
 • bieden van mogelijkheden om geleerde in de praktijk te brengen, zowel voor beginnende golfers (baanpermissie na overleg met professional) als voor meer gevorderde spelers;
 • aanbieden van voldoende mogelijkheden om in contact te komen met andere jeugdige golfers (zie activiteitenkalender jeugd die per kwartaal wordt toegezonden);
 • organiseren van deelname aan NGF jeugdcompetitie (zie Competitie);
 • opstellen van jeugdbeleid (zie Beleidsplan Jeugdcommissie);
 • organiseren van familiegolf;
 • organiseren van jeugdclubkampioenschappen;
 • medeverantwoordelijk voor organisatie Open Dagen;
 • organiseren van uitwisselingen met andere verenigingen;
 • organiseren van voorronde ‘Drive, Chip, Putt’.

Bijzonderheden voor 2017

 • eind mei- juni: drie teams doen mee aan de NGF Competitie;
 • deelname aan Super Six (16 juli op Edese GC Papendal);
 • deelname aan Gelders Golfkwadrant (13 juli op Edese GC Papendal);
 • 13 en 14 mei: Jeugdclubkampioenschappen;
 • najaar: trial met PGA Junior Golf.

Samenwerking met andere commissies

De Jeugdcommissie werkt nauw samen met de Technische Commissie (TC) en met de Regel- en Handicap Commissie (RHC) omdat zij gedeelde belangen hebben die alle leiden tot een beter golfklimaat binnen de Edese Golf Club Papendal.

Klachtencommissie

Commissie van Advies in Klachtzaken

 • Joop Brand
 • Jos Oude Luttikhuis
 • Hindrik Kasperts

Commissie van Beroep

 • Marjan Duurtsema
 • Marjolijn Dieben
 • Ton Houtman

Klachten en hun afhandeling

Samenwerken is mensenwerk bij uitstek en het maken van fouten hoort daar onvermijdelijk bij. De vereniging hecht er grote waarde aan dat klachten en irritaties bespreekbaar zijn en in een goede verstandhouding worden afgehandeld. Nevendoelstelling hierbij is om van klachten te leren en eventueel aanpassingen in de organisatorische opzet van de vereniging te bevorderen en verbetersuggesties te doen ten aanzien van individueel optreden van leden of clubfunctionarissen.

Reglement

Daarom beschikt de vereniging over een Klacht- en sanctiereglement. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt naar dit reglement verwezen. Edese GC Papendal hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het op een hoger plan brengen van de kwaliteit van het lidmaatschap in het algemeen en te voorzien in een transparante procedure welke ertoe bijdraagt binnen zo kort mogelijke termijn op klachten te reageren en oplossingen te bevorderen.

Werkwijze

P.M.

Marshals

 • Ron van Elden:
 • Hoofdmarshal

Taak

De Edese Golf Club Papendal beschikt over een marshalorganisatie waarvan ongeveer 40 ervaren golfers deel uitmaken. Hun taak is toe te zien op een juist gedrag van de spelers op het golfcomplex en in het clubhuis. Zo nodig treden zij adviserend en corrigerend op. Hun taken en werkwijze zijn vastgelegd in de instructies voor de marshals, die u hier kunt vinden.

Regel- en Handicapcommissie (RHC)

 • Wim de Wit:
 • Ruud van Wuyckhuise:
 • Chris van ‘t Hof:
 • Josje van Hutten:
 • Rob Rappange:
 • Marjan Duurtsema:
 • Marijke Wildervanck:
 • Cobi te Poel:
 • Jan Bruinier:
 • Voorzitter, Hoofdreferee
 • Referee
 • Referee
 • Referee
 • Referee
 • Handicap Administratie
 • Stap 3 en Examinator Stap 1 en Stap 2
 • Stap 3 en Examinator Stap 1 en Stap 2
 • Coordinator Stappenplan NGF, Examinator Stap 1 en Stap 2

De RHC is per e-mail te bereiken op rhc@edesegcpapendal.nl.

Taken

De RHC:

 • assisteert samen met de Baancommissie de NGF bij het vaststellen van de periodieke rating van de baan;
 • beslist in overleg met de Baancommissie en de Wedstrijdcommissie de qualifying condities van de baan;
 • is verantwoordelijk voor het handicapbeheer van de leden;
 • is verantwoordelijk voor het publiceren van de vigerende playing handicaptabellen;
 • geeft voorlichting over de golfregels en het handicapsysteem. Zo wordt jaarlijks voorafgaand aan het Competitieseizoen een regel-instructieavond georganiseerd;
 • ondersteunt de Jeugdcommissie bij het ontwikkelen van een goede regelkennis bij de jeugdspelers;
 • is verantwoordelijk voor het afnemen van het baanpermissie-examen en het begeleiden van spelers in de baan op weg naar een EGA handicap (Stap 3).

Daarnaast treden de beide referee’s van de RHC op als referee bij competitiewedstrijden en clubkampioenschappen.

Werken aan een handicap

Elk nieuw lid van een golfvereniging wil zo spoedig mogelijk iedere hole in zo weinig mogelijk slagen kunnen spelen.  Met andere woorden: een zo laag mogelijke handicap. De route hier naar toe begint met een degelijke kennismaking met het golfspel. Dit kan het beste met het nemen van lessen op de driving range onder leiding van onze Head Professional Thomas IJland (zie verder onze Golf Academy voor verdere informatie).

Op weg naar een handicap

Als de golfprofessional van oordeel is dat u toe bent aan baanpermissie, kunt u contact opnemen met de RHC voor de begeleiding op weg naar een volwaardige EGA-handicap.

Sponsorcommissie

 • Bert van Dijk:
 • Nicole Barendregt:
 • Bert kabbes:
 • Voorzitter
 • commissielid
 • commissielid

De taken van de sponsorcommissie

De primaire taak van de commissie is om bedrijven en instellingen te interesseren om een sponsorcontract
met de Edese GC Papendal af te sluiten. Voor beide partijen geeft dat natuurlijk rechten en plichten. Deze zijn, in overleg met het bestuur van de Edese GC Papendal, in de overeengekomen contracten duidelijk omschreven.

Uitgangspunt

Edese GC Papendal is een echte vereniging en wil dit karakter ook met de sponsors handhaven. Hoewel in het algemeen de commercie niet meer gemist kan worden, zal deze bij de Edese GC Papendal dus niet de overhand krijgen.

Sponsorovereenkomsten

De sponsorovereenkomsten hebben in principe een looptijd van drie jaar. Om tal van redenen
 worden de contracten niet altijd automatisch verlengd. De commissie moet dus proberen expirerende contracten weer te verlengen en heeft daarnaast de taak nieuwe contracten af te sluiten.
De vereniging wordt momenteel door circa 14 bedrijven gesponsord. De commissie streeft ernaar, naast het aantrekken van een hoofdsponsor, dit aantal naar 20 te brengen.

Budget

In overleg met het Bestuur wordt jaarlijks een budget opgesteld. Een vast gedeelte van de binnenkomende gelden wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen waarmee een tegenprestatie wordt geleverd aan de sponsors. Ook kosten voor het werven van sponsors worden uit het budget bekostigd.
De sponsorcommissie gebruikt geen gelden van de club en zorgt jaarlijks voor een aantrekkelijk batig saldo. Daarnaast levert de sponsorcommissie een bijdrage door het verwerven van materialen en goederen via de sponsors.

De besteding van de sponsorinkomsten is volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur en de Algemene Vergadering. De sponsorcommissie kan daarom niet ingaan op verzoeken van individuele leden of team om gesponsord te worden.

Contacten met sponsors

Een afgeleide taak van de commissie is het onderhouden van contacten met de sponsors, het op gepaste wijze omgaan met commerciële uitingen en er bovendien voor te zorgen dat onze sponsors worden gewaardeerd en binnen het verenigingsleven kunnen integreren. Een sponsor moet zich, evenals alle leden, thuis voelen op club. Een aantal van de sponsors kan, via hun contract, eventueel gebruik maken van een teesluiting voor hun relaties. De Edese GC Papendal ontvangt hiervoor een overeengekomen bedrag als greenfee.

Technische Commissie (TC)

 • Klaas de Haan:
 • Berthold Janszen:
 • Jeroen Kamil:
 • Jantine Smit-Andriesse:
 • Thomas IJland:
 • Pim Kooy:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • adviseur
 • commissielid

Missie

Onze missie is een belangrijke bijdrage te leveren aan het golfplezier van alle leden van onze vereniging. We stimuleren onze leden beter te gaan golfen door meedoen aan de competitie mogelijk te maken, door de mogelijkheden van lessen en trainingen onder de aandacht te brengen en door spelbevorderende activiteiten te faciliteren.

Taken

De TC:

 • is verantwoordelijk voor een goed verloop van het gehele competitiegebeuren;
 • stelt een competitiereglement op, waarin de voorwaarden zijn opgenomen om deel te kunnen nemen aan de NGF competitie;
 • onderhoudt contact met de Headprofessional en overlegt samen met hem welke activiteiten ontplooid kunnen worden om het golfsportklimaat binnen onze vereniging te optimaliseren;
 • streeft ernaar samen met de Jeugdcommissie te zorgen voor een gezonde opbouw van de vereniging, zodat er een goede mix van jeugd en senioren kan ontstaan;
 • draagt medeverantwoordelijkheid voor een goed geoutilleerde driving range;
 • is medeverantwoordelijk voor het organiseren van de Open Dagen.

Competitie

De Technische Commissie (TC) coördineert de deelname van de competitieteams aan de NGF-competitie. Het beleid van de commissie is met name gericht op het verhogen van spelplezier, van de sportiviteit en van het niveau van het golfspel, zowel individueel als in groepsverband. Zij stelt een competitiereglement op, waarin de voorwaarden zijn opgenomen om te kunnen deelnemen aan de NGF-competitie. Het reglement geldt voor alle spelers (zie Competitiereglement).

De TC streeft nadrukkelijk het verhogen van de teamspirit van de competitieteams na en ziet dit als een meerwaarde voor de verbinding tussen de leden en de club: het verenigingsleven.

Elk jaar in oktober wordt het aantal competitieteams voor het daaropvolgende seizoen aan de NGF opgegeven. In het seizoen 2017 zullen 24 teams deelnemen: 5 damesteams, 16 herenteams en 3 jeugdteams. De samenstelling van de teams en de data waarop gespeeld wordt vindt u onder Competitie, waar u ook de indeling kunt vinden en de resultaten kunt volgen van de verschillende teams.

Overleg met andere commissies

Er is nauw overleg met de Jeugdcommissie en verder met de Regel- en Handicapcommissie, met STAP 3 en met de Wedstrijdcommissie omdat deze commissies alle hun bijdrage leveren voor een sportief golfklimaat binnen onze vereniging.

Wedstrijdcommissie

 • Dorien Vermeer:
 • Chris van ‘t Hof:
 • Michiel Spierings:
 • Piet Verlijsdonk:
 • Ingrid Andeweg:
 • Marja Hoogland:
 • Linda van Wuyckhuise:
 • Marjon Nahuijsen
 • Hester Mets:
 • Anne-Lies Eiting:
 • Nicole Barendregt:
 • Willy Klumpes:
 • Adri Rutgers:
 • Cilly Timmer:
 • Helma Nijssen:
 • Lya Schimmel:
 • Marijke Tolsma:
 • Rina Verdier:
 • Mart Heijmans:
 • Jacques van Soest:
 • Leo Willems:
 • Paul Citroen:
 • Ada Parlevliet:
 • Voorzitter, Clubkampioenschappen
 • Voorzitter, Clubkampioenschappen
 • Maandbeker
 • Maandbeker, Heren
 • Maandbeker, Maandagmiddag Inloop
 • Maandagmiddag Inloop
 • Papendalbeker, Zomeravond Inloop
 • Papendalbeker, Zomeravond Inloop
 • Runners Up I en II
 • Coördinator Dames, Runners Up I en II
 • Dames
 • Dames
 • Dames, DAS
 • Dames
 • Dames
 • Dames
 • Dames
 • Dames
 • Coördinator Heren
 • Heren
 • Heren
 • Heren
 • Interne Matchplay Competitie

Taken en verantwoordelijkheden

De wedstrijdcommissie stelt in overleg met het bestuur en andere betrokken commissies  jaarlijks een wedstrijdkalender op, waarbinnen voldoende ruimte is voor zowel competitief als recreatief golfen.

De belangrijkste taak van de wedstrijdcommissie is het organiseren van de volgende wedstrijden:

Clubkampioenschappen:

 • Matchplay
 • Strokeplay
 • Dubbel Strokeplay

Maandelijkse wedstrijden:

 • Maandbeker
 • Papendalbeker
 • Runners-Up

Wekelijkse wedstrijden:

 • Dames Dinsdag
 • Heren Donderdag
 • Maandagmiddag Inloop
 • Zomeravond Inloop

Overige wedstrijden:

 • Bestuursbeker
 • Champagnebeker
 • Gelegenheidswedstrijden
 • “Landelijke” wedstrijden

Voor een gedetailleerd overzicht van al deze wedstrijden wordt verwezen naar de pagina Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie.

Wedstrijden die niet door de wedstrijdcommissie worden georganiseerd zijn:

 • Stap 3
 • NGF Competitie
 • Jeugdwedstrijden
 • Hofmeesterwedstrijd
 • Golf/Bridge wedstrijden
 • Ledeninitiatieven.

Voor een gedetailleerd overzicht van al deze wedstrijden wordt verwezen naar de pagina Overige Wedstrijden.

Tenslotte is de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het Wedstrijdreglement en het aanschaffen en uitreiken van de diverse bekers en andere prijzen.

Welkomstcommissie

Commissieleden

• Marjolijn Dieben:voorzitter
• Ans Baars:commissielid
• Hester Mets:commissielid
• Sake van der Wall:commissielid
• Rob Goosen:commissielid

 

Doel en taak

Begeleiding nieuwe leden.

Nieuwe leden welkom heten

Edese GC Papendal kent seniorleden (vanaf 21 jaar), kennismakingsleden en jeugdleden. Aspirant seniorleden kunnen bij het secretariaat een aanmeldingsformulier aanvragen. Na inlevering van dit formulier wordt u door de Welkomstcommissie uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dit gesprek is bedoeld om nieuwe leden wegwijs te maken en te informeren over o.a. de activiteiten, de wedstrijden, de driving range, de golfacademie. Natuurlijk kunnen er ook vragen gesteld worden. In dit gesprek wordt ook gewezen op de mogelijkheid van begeleiding van een buddy

ICT-commissie

 • Peter Ligtvoet:
 • Willem van der Kamp:
 • Peter Markert:
 • Paul Wennink:
 • Ruud van Wuyckhuise:
 • Joop van den Akker:
 • Diederik van Nimwegen:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De ICT commissie is per e-mail te bereiken op ictcommissie@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheden en taken

De ICT Commissie is verantwoordelijk voor de hardware en software van het digitaal kantoor en het ICT netwerk inclusief de telefoondiensten en de internetdiensten. Verder valt onder haar verantwoordelijkheid de PC en laptop van de wedstrijdcommissie inclusief software en printers alsmede de twee terminals van E-golf4U.

Het operationele beheer en onderhoud van de bovengenoemde middelen is uitbesteed aan een aantal bedrijven. Binnen de afgesproken overeenkomsten zullen storingen aan deze middelen worden opgelost en zullen deze middelen up to date worden gehouden. De ICT Commissie bewaakt de kwaliteit van de overeenkomst met deze firma’s.

Het strategische beheer wordt uitgevoerd door de ICT Commissie. Uitgangspunt hiervoor is het opgestelde ICT-beleidsplan. Op basis van technologische ontwikkelingen en wensen van de commissies / leden zullen voorstellen worden gedaan aan het bestuur.

Voor vragen en wensen van andere commissies of individuele leden zal getracht worden om samen een oplossing te vinden.

 • Jan-Joost Galesloot:
 • Jos de Winter:
 • Gerrit Horlings:
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

Hoofdmarshal

Ron van Elden

Competitie-coördinatoren

• Dames:Marie-Thérèse Swart-van Dijk
• Heren:Vacature
• Jeugd:Berthold Janszen

Contractanten

• Baanonderhoud:AHA de Man
• Clubhuis:De Hofmeester
• Driving range:Hooked on Golf

Vertrouwenscontactpersoon

Het streven van de Edese GC Papendal is dat iedereen zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) in een veilige omgeving kan bewegen. Overeenkomstig het beleid van de NGF heeft het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd:

Ans Baars

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn vele vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, dreiging (via mail, App of facebook), discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar er vinden ook incidenten plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.

Voor wie

De VCP is er voor alle leden van de Edese GC Papendal.

Rol VCP

De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene. De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht. Ze is wel op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure. De VCP is onafhankelijk en deelt de informatie niet met anderen. Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren.

VOG

Het beleid van de vereniging is dat er van degenen die met jeugdleden werken (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Contact

Als u een klacht of een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten (ook via sociale media) kunt u contact opnemen met Ans Baars via

U kunt ook contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC NSF.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90

Email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/w

Scroll to top add_filter( 'tribe_events_week_get_hours', 'filter_week_hours' ); function filter_week_hours( $hours ) { $hour = 0; foreach ( $hours as $key => $formatted_hour ) { if ( $hour < 9 || $hour > 19 ) { unset( $hours[ $hour ] ); } $hour ++; } return $hours; }