Privacy – Doorverwijzen naar privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Edese Golf Club Papendal, gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120191, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@edesegcpapendal.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden ·  VoornaamUitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
·  Tussenvoegsel
en ·  Achternaam
·  Adresgegevens
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.·  Woonplaats
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  NGF lidmaat-schapsnummer
Administratie·  VoornaamUitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.·   Boekhouder
·  Tussenvoegsel·   Accountant
·  Achternaam·   Belastingdienst
·  Adresgegevens
·  Woonplaats
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankgegevens
·  Betaalgegevens
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief·  VoornaamUitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.·   E-marketingtools
·  Tussenvoegsel
·  Achternaam
·  E-mailadres
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.·  VoornaamToestemming Zolang als men aangemeld is.·   Sponsoren
·  Tussenvoegsel·   Andere verenigingen
·  Achternaam
·  E-mailadres
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. ·   Websitebeheerder
·  IP-gegevens·   Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·  VoornaamToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.NVT
·  Tussenvoegsel
·  Achternaam
·  Adresgegevens

Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van de Vereniging beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club. U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven.

Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van de Vereniging en haar leden hebt. Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolgen hebben.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Foto’s, films en geluidsopnames

De Vereniging hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en geluidopnames:

–U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/ te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.

— Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn deze mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Cameratoezicht driving range
Op de driving range is een camera geïnstalleerd. In het reglement cameratoezicht is vastgelegd waarom er een camera is geïnstalleerd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten de gefilmde personen hebben.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Peter Ligtvoet
E-mail: privacy@edesegcpapendal.nl
Telefoonnummer: 026-4821985

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Arnhem, mei 2018

Scroll to top