Regels en voorschriften

Baanreglement Edese GC Papendal

  • Het betreden van de golfbaan en van de daarbij behorende terreinen geschiedt altijd op eigen risico.
  • Openingstijden van golfbaan, clubhuis en driving range staan vermeld op de website.
  • Alvorens een speler de baan ingaat, dient hij zich op de hoogte te stellen van alle informatie omtrent de toestand van de golfbaan (website, E-golf4u, Ibirdies, digitaal informatiebord bij het clubhuis)
  • Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen, en zich te houden aan de etiquette- en algemene gedragsregels.
  • Local rules, tijdelijke regels of tijdelijke veranderingen worden vermeld op de website, en (indien gewenst of nodig) op de scorekaart (mogelijk via een tijdelijk inlegvel) en/of E-golf4u, Ibirdies of het digitale bord bij het clubhuis.
  • Iedere speler in de golfbaan heeft òf een geldig lidmaatschapslabel òf een greenfeekaart zichtbaar aan de tas bevestigd.
  • Greenfeespelers en introducees moeten een geldige NGF-pas kunnen laten zien of een vergelijkbare buitenlandse lidmaatschapskaart.
  • De Edese GC Papendal hecht aan prettige en vriendschappelijke omgangsvormen. In dat verband wordt het dragen van gepaste golfkleding op prijs gesteld, behoort in de golfbaan bij voorkeur niet te worden gebeld en dient het bellen In het clubhuis en op het terras geen overlast te geven.
  • De golfbaan is in principe geopend van zonsopgang tot zonsondergang, tenzij anders vermeld op de website, E-golf4u, Ibirdies en/of het digitale bord bij het clubhuis.
  • Het is niet toegestaan de golfbaan te betreden of een hole te spelen, als de golfbaan of een hole gesloten is.
  • De golfbaan is toegankelijk voor leden, bijzondere leden en businessleden van de Edese GC Papendal, alsmede voor introducees van leden en greenfeespelers. Introducees spelen altijd met het lid dat hen introduceert.
  • Voor greenfeespelers gelden de handicapvereisten die staan vermeld op de website.
  • Golfprofessionals met een PGA A- of B-kwalificatie zijn van harte welkom. Zij dienen zich vooraf te melden bij het secretariaat, of, indien dit gesloten is, bij de horeca. Op vertoon van hun kaart ontvangen zij een geldige greenfeekaart.
  • Voordat zij gaan spelen zijn leden van de Edese GC Papendal verplicht zich te registreren bij één van de registratiepalen bij hole 1 of hole 10. Het bestuur is bevoegd tegen een speler op te treden die weigert zich te registreren, mits betrokkene eerder schriftelijk is gewaarschuwd.
  • Greenfeespelers moeten voordat zij gaan spelen zich melden bij het secretariaat, of, indien dit gesloten is, bij de horeca en de verschuldigde greenfee betalen. Als de verschuldigde greenfee niet is betaald, dan kan de betrokken speler het (verder) spelen worden ontzegd en moet deze de baan verlaten.
  • Als een lid onder zijn verantwoordelijkheid een niet-lid laat spelen zonder dat voor dit niet-lid de vereiste greenfee is betaald, dan kan het bestuur besluiten, na het betrokken lid te hebben gehoord, dit lid één van de in artikel 4 lid 2 van het klachtenreglement genoemde sancties op te leggen.
  • Er mag niet op de baan worden gespeeld als deze gesloten is.

Sluiting van de baan wordt kenbaar gemaakt middels borden bij de afslagplaatsen van hole 1 en hole 10 en vermelding op de website, E-golf4u, Ibirdies en/of het digitale informatiebord bij het clubhuis.

  • Als er wordt gespeeld als de baan gesloten is, dan is er sprake van ongeoorloofd spelen. Bij constatering van ongeoorloofd spelen dient de betreffende speler de baan onmiddellijk te verlaten.
  • Indien van een lid wordt geconstateerd dat deze ongeoorloofd speelt, dan kan het bestuur besluiten de navolgende sancties opleggen:
    • Bij de eerste keer: de betrokkene het speelrecht ontzeggen voor de duur van één week, ingaande op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
    • Bij een tweede keer: de betrokkene het speelrecht ontzeggen voor de duur van één maand, ingaande op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
    • Bij verdere herhaling:
      • de betrokkene het speelrecht voor een langere nader te bepalen periode ontzeggen al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke schorsing, of
      • de betrokkene een schorsing opleggen, of
      • de betrokkene in het uiterste geval royeren.
    • Een lid dat is geschorst, waaronder mede begrepen schorsing om redenen anders dan wegens herhaaldelijk ongeoorloofd spelen, heeft gedurende de schorsing geen speelrecht op de baan.
    • Als een lid aan wie het speelrecht op de baan is ontzegd desondanks toch speelt, dan kan dit lid, na door het bestuur te zijn gehoord, een (nieuwe) schorsing worden opgelegd of worden geroyeerd.
    • Als van een aspirant lid wordt geconstateerd dat hij/zij speelt terwijl de baan gesloten is, dan kan het bestuur beslissen, na betrokkene te hebben gehoord, hem/haar niet toe te laten tot het lidmaatschap.
  • Iedere speler behoort een starttijd te hebben gereserveerd.
  • Leden (mede voor hun introducees), bijzondere leden en businessleden van de Edese GC Papendal dienen hun starttijd te reserveren in het reserveringssysteem.
  • Greenfeespelers dienen een starttijd aan te vragen bij het secretariaat van de Edese GC Papendal, of via de daartoe opstaande kanalen van het internet.
  • Staan er voor een starttijd nog één of meer plaatsen open, dan kan een speler die voor de betreffende starttijd al een reservering heeft gemaakt geen bezwaar maken tegen een reservering van een open plaats door een andere speler of voor een greenfeespeler.
  • Indien een speler bij het maken van een reservering de intentie heeft om samen te gaan spelen met een andere persoon, dan dient bij het maken van de reservering gelijktijdig een reservering voor deze andere persoon te worden gemaakt.
  • Indien een speler, al dan niet in combinatie met een eigen reservering, een fictieve reservering maakt, dan kan hem/haar de gemaakte reservering worden ontzegd. Bovendien kan het bestuur besluiten de betrokken speler het recht te ontzeggen om gedurende een door het bestuur te bepalen periode starttijden te reserveren of voor hem/haar te laten reserveren.
  • Komt een speler niet opdagen op de door hem/haar geboekte starttijd en is de gemaakte boeking niet geannuleerd, dat wordt dit aangemerkt als een no-show. Het bestuur is bevoegd tegen herhaalde no-shows van een speler op te treden, mits betrokkene eerder schriftelijk is gewaarschuwd wegens no-show.
  • Een flight mag maximaal uit vier spelers bestaan, ieder met een eigen uitrusting.
  • Voor de samenstelling van een flight geldt een gezamenlijke exact handicap van maximaal 100.
  • Een speler met baanpermissie speelt altijd samen met iemand die exact handicap 36 of lager heeft.
  • Bij het spelen van 18 holes is de speelvolgorde bij doorkomst op hole 1 of hole 10 als volgt:
    • er staat niemand, u bent de eerste die mag starten
    • er staat een flight klaar, u bent de volgende
    • er komt gelijktijdig een andere flight aan: de flight met de vroegste starttijd op de hole heeft voorrang.

Op aanwijzing van een marshal kan van deze regel afgeweken worden.

  • Bij wedstrijden over 18 holes mogen de deelnemers bij aankomst bij hole 1 of hole 10 pas op de voor hen geplande starttijd voor de tweede 9 holes een vervolg geven aan de tweede 9 holes. Het voorgaande geldt niet als er tot aan de geplande starttijd geen starttijden zijn gereserveerd door niet-deelnemers.
  • Wedstrijdspelers hebben altijd standing en hetzelfde geldt voor competitiespelers.
  • Niet-wedstrijdspelers die achter de wedstrijd aan spelen dienen tenminste één hole afstand te houden t.o.v. de laatste flight;
  • Niet-wedstrijdspelers die voor de wedstrijd uitspelen, dienen minimaal één hole voorsprong te houden op de wedstrijdspelers;
  • In geval van een shotgunwedstrijd is de baan gesloten voor andere spelers, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist;
  • De handhaving van gedragsregels en orde in de golfbaan is door het bestuur opgedragen aan marshals.
  • Aanwijzingen van marshals, en/of bij wedstrijden van de wedstrijdleiding, moeten altijd worden opgevolgd door iedereen die zich, om welke reden dan ook, in of bij de golfbaan bevindt.
  • Marshals zijn bevoegd de correcte registratie van spelers te controleren.
  • Marshals, en/of bij wedstrijden de wedstrijdleiding, zijn bevoegd om spelers die een gegeven aanwijzing weigeren op te volgen, het verdere spelen te verbieden en te verplichten de golfbaan te verlaten.
  • Greenkeepers hebben altijd voorrang. Met het slaan van een bal dient te worden gewacht tot zij een signaal geven dat kan worden gespeeld. Als zij zwaailicht voeren, is slaan in hun richting niet toegestaan.

Te snel slaan, waardoor greenkeepers zich onveilig voelen of geraakt zouden kunnen worden, wordt als een ernstige overtreding beschouwd en wordt gemeld bij het bestuur. Het bestuur kan de speler een sanctie opleggen, in welk geval het klachtenreglement van toepassing is.

  • Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. In de bijlage 1 bij dit reglement staan daartoe diverse gedragsregels vermeld.
  • Golfprofessionals van de Edese Golf Club Papendal hebben tijdens baanlessen voorrang op andere spelers in de baan. Andere spelers dienen te wachten met slaan tot zij een teken krijgen dat zij kunnen passeren.
  • Lesgevende golfprofessionals met hun leerling(en) hebben op de driving range, op de oefengreens en in oefenbunkers altijd voorrang op andere spelers.

 

  • In dit hoofdstuk worden onder handicarts ook alternatieven voor handicarts voor verplaatsing door de baan van spelers en hun equipment begrepen, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de EZIGolf Tourer.
  • Voor het gebruik in de baan van alternatieven voor handicarts is toestemming van het bestuur vereist.
  • Zolang de conditie van de golfbaan dit toelaat, is het gebruik van trolleys en/of handicarts toegestaan.  Als de conditie van de baan dit vereist, dan zal het gebruik van trolleys en/of handicarts worden beperkt of verboden en wordt dit vermeld op de website, E-golf4u, Ibirdies en/of het digitale bord bij het clubhuis.
  • Met handicarts en trolleys mag niet gereden worden
    • over de afslagplaatsen
    • naast de paden
    • in de rough
    • op de voorgreens
    • op de greens
    • tussen de greenside bunkers en de green
  • Bij het clubhuis behoren trolleys en golftassen te worden geplaatst op de daarvoor aangegeven plaatsen en handicarts op de daarvoor bestemde parkeerstrook.
  • Golf is een sport waarbij voortdurend rekening moet worden gehouden met andere spelers. Andere spelers mogen nooit het gevoel krijgen zich niet veilig te voelen.
  • Een bal mag nooit geslagen worden als andere spelers daarmee in gevaar kunnen worden gebracht en zeker niet als zij mogelijk nog binnen speelbereik zijn en geraakt kunnen worden.
  • Roep altijd ‘fore’ als uw bal andere spelers nadert of een andere lijn volgt dan beoogd, ook al weet u niet zeker of er iemand loopt.
  • Bij slecht zicht (mist of zware regenbuien) kan besloten worden dat de baan gesloten wordt.
  • Spelers zijn verplicht om bij (dreigend) onweer onmiddellijk een van de schuilhutten op te zoeken. Op de scorekaart en in het baanboekje staan de signalen die vanuit het clubhuis kunnen worden gegeven.
  • Wanneer door het KNMI de weerswaarschuwing ‘code rood’ is afgegeven, wordt de baan onmiddellijk gesloten en moeten alle spelers de baan zo spoedig mogelijk verlaten.
  • Voor 9 holes wordt uitgegaan van een speeltijd van 2 uur. Een snel spelende flight behoort er rekening mee te houden dat er zich langzamere flights in de golfbaan kunnen bevinden en dient zonodig zijn speelwijze daaraan aan te passen.
  • Iedere flight (ook een langzaam spelende flight) behoort te allen tijde aansluiting te houden met de voorgaande flight. Gaat de aansluiting verloren en bedraagt de afstand tot de voorgaande flight één hole of meer, dan dient een achteropkomende flight te worden doorgelaten.
  • Bij (medische) calamiteiten moeten spelers zo snel mogelijk in actie komen en het calamiteitennummer bellen dat op de scorekaart, de tassenlabel en de greenfeekaart staat. Bij ernstig letsel behoort ook 112 te worden gebeld. Een slachtoffer dient nooit alleen te worden gelaten!
  • In de golfbaan, op de driving range, op het terras en in het clubhuis zijn honden van leden toegestaan, mits zij onder controle en aangelijnd zijn. Tijdens wedstrijden mogen echter geen honden mee de baan in worden genomen.
  • Tegen een door het bestuur ingevolge dit reglement aan een lid opgelegde sanctie kan betrokkene overeenkomstig artikel 5 van het klachtenreglement beroep instellen bij de Klachtencommissie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Door de baan

  • Leg uitgeslagen plaggen terug in de oorspronkelijke vorm en stamp ze goed aan.
  • Volg de met bordjes aangegeven route.
  • Stap niet over touwtjes, heggen of hekken heen.
  • Loop niet onnodig door de GUR.
  • Respecteer de lijnen die zijn aangegeven.
  • Loop niet met trolleys door de rough in het golfseizoen.
  • Loop niet met trolleys over de voorgreen.

Kwetsbaar Gebied/Hindernissen

  • In de golfbaan zijn de kwetsbare gebieden aangegeven met rood-groene paaltjes. Deze gebieden mogen niet worden betreden en er uit spelen is niet toegestaan. Ontwijken volgens regel 17.1, dan wel gebruik maken van de aangegeven dropping zone.

Bunkers

  • Stap de bunkers alleen in aan de lage kant en verlaat ze langs dezelfde weg.
  • Hark de bunker na het spelen goed aan: verdeel het zand goed over de bunker zodat het oppervlak egaal wordt. Bij het verlaten van de bunker harkt u het zand altijd van u af.
  • Leg de hark met de tanden in het zand, zo ver mogelijk verwijderd van de green. De steel van de hark behoort daarbij in de richting van de tee te wijzen vanwaar is afgeslagen.

Greens

  • Iedere speler moet een pitchfork (in zijn zak) bij zich hebben. Herstel pitchmarks van uzelf en ook die van andere spelers op de juiste manier.
  • Loop nooit met uw kar op de green, op de foregreen of tussen de bunkers en de green.
  • Vermijdt beschadigingen op de green; markeer de plaats van uw bal met een marker (of een munt). Til uw voeten goed op als u op de green loopt.
  • Loop nooit onnodig over de green, ook niet met draagtassen.
  • Plaats golf(draag)tassen ruim buiten de green.
    • behandel de holes met grote zorg:
    • raak de randen van de hole niet aan bij het uithalen en terugplaatsen van de vlag;
    • ga niet te dicht bij de hole staan, noch bij het bewaken van de hole noch wanneer u uw bal uit de hole haalt;
    • neem de bal uit de cup met de hand of met een grijper op de putter.

Wintergreens

Als de wintergreens in gebruik zijn door vorst of door wateroverlast, mag u de zomergreens niet betreden. Deze zijn dan GUR en het is verboden vanaf deze greens te spelen.

Baanreglement