Edese GC Papendal

Privacyverklaring

Geactualiseerd : 30 maart 2023

Edese Golf Club Papendal, gevestigd aan Papendallaan 22, 6816 VD  ARNHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Edese Golf Club Papendal
Papendallaan 22

6816 VD ARNHEM
Telefoon secretariaat : +(31)(0)26 4821985

De Functionaris Gegevensbescherming van Edese Golf Club Papendal is te bereiken viaprivacyofficer@edesegcpapendal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Edese Golf Club Papendal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Pasfoto
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens (indien u deze zichtbaar maakt)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over deze kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edesegcpapendal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Edese Golf Club Papendal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van facturen en betalingen
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie die relevant is
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Leden in de gelegenheid te stellen om contact op te kunnen nemen met andere leden ten behoeve van Vereniging gebonden doelen
 5. Bestuur en commissies in de gelegenheid te stellen om contact op te kunnen nemen met leden over specifieke Vereniging gebonden onderwerpen
 6. U te informeren omtrent wettelijke, statutaire en reglementaire rechten en plichten van de Vereniging
 7. Gelegenheid te bieden om via de website om door te kunnen linken naar de websites van partners, waaronder Golf Academy (boeken golflessen)
 8. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 9. U de mogelijkheid te bieden een inlogaccount voor de website aan te maken
 10. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 11. Het analyseren van uw gebruik van de website om daarmee de functionaliteit van de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Edese Golf Club Papendal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder bevoegde menselijke tussenkomst (door bijvoorbeeld leden van bestuur, commissies of medewerkers van Edese Golf Club Papendal).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edese Golf Club Papendal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie / Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Initialen en/of voornaam, achternaam* Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna. Uitvoering lidmaatschap overeenkomst en/of andere vormen van verleende speelrechten
Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer* Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna. Uitvoering lidmaatschap overeenkomst en/of andere vormen van verleende speelrechten
E-mailadres* Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna. Uitvoering lidmaatschap overeenkomst en/of andere vormen van verleende speelrechten
Overige verstrekte profiel gegevens* Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna. Uitvoering lidmaatschap overeenkomst en/of andere vormen van verleende speelrechten
IP-adres 2 jaar Analyse bezoekersgedrag website
Locatiegegevens 2 jaar Analyse bezoekersgedrag website
Surfgedrag 2 jaar Analyse bezoekersgedrag website
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Analyse bezoekersgedrag website
NGF-Lidmaatschapsnummer Zolang het lidmaatschap voortduurt of 2 jaar Lidmaatschap en/of verwerking wedstrijd- c.q. greenfee gegevens, handicap historie
Bank- en betaalgegevens Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna, vervolgens alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Uitvoering lidmaatschap overeenkomst en/of geleverde producten en diensten

*Indien persoonsgegevens worden aangeleverd middels het invullen van een contactformulier (zonder dat hier een lidmaatschap uit volgt) geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van de Vereniging beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club. U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de communicatie met andere leden en daarbij uitsluitend voor doeleinden die een directe relatie hebben met het Verenigingsleven.

Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze (persoons)gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u alle persoonsgegevens te vernietigen die u van de Vereniging en haar leden in enigerlei vorm in uw bezit hebt. Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolg hebben.

Foto’s, films en geluidsopnames

Edese Golf Club Papendal hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames:

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, doch daarop mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/ te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.
 • Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn deze mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Cameratoezicht driving range

Op de driving range is een camera geïnstalleerd. In het reglement cameratoezicht is vastgelegd waarom er een camera is geïnstalleerd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten de gefilmde personen hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Edese Golf Club Papendal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens alleen – selectief en uitsluitend – aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij conform de AVG een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Edese Golf Club Papendal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Edese Golf Club Papendal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Edese Golf Club Papendal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics**
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Pixel**
Naam: _fbpixel
Functie: Effectiviteit van advertenties meten en vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website.

** Deze cookies worden momenteel niet gebruikt.

Op deze pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook. Het privacy beleid van Facebook vind je hier.

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Voor het verwijderen van gegevens geldt de restrictie dat gegevens die rechtstreeks samenhangen met uw lidmaatschap of met uw afname van producten en/of diensten niet kunnen worden verwijderd tenzij u uw lidmaatschap beëindigt of geen producten/diensten meer wenst af te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edese Golf Club Papendal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edesegcpapendal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto de, MRZ (Machine Readable Zone : de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken. Edese Golf Club Papendal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edese Golf Club Papendal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat op secretariaat@edesegcpapendal.nl

Privacyverklaring