Regels en voorschriften

Wedstrijdreglement Edese GC Papendal

 1. De Wedstrijdcommissie en/of wedstrijdleiding, (verder benoemt als Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan clubwedstrijden.Hieronder vallen niet de volgende wedstrijden:
  a) Competitiewedstrijden (onder verantwoordelijkheid van de NGF c.q. van de Technische Commissie);
  b) Jeugdwedstrijden (onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie);
  c) Andere wedstrijden “buiten de wedstrijdcommissie”;
  d) Reserveringen door derden (onder verantwoordelijkheid van de secretaris).Daar waar gesproken wordt over speler/deelnemer/hij is ook bedoeld speelster/deelneemster/zij.
 1. Doel:
  In dit wedstrijdreglement worden nadere richtlijnen en gedragsregels vastgelegd die, naast de Golfregels, nodig zijn voor een sportief en plezierig verloop van wedstrijden op het terrein van de Edese Golf Club Papendal. In voorkomende gevallen kan van dit wedstrijdreglement worden afgeweken, echter uitsluitend in overleg met de voorzitter van de Commissie.Om voor de hand liggende reden heeft het bestuur de Golfregels óók van toepassing verklaard voor wedstrijden, waarop de Golfregels in feite geen betrekking hebben, zoals “gezelligheidswedstrijden”. Deelnemers aan dergelijke wedstrijden moeten derhalve de Golfregels in acht nemen, tenzij de Commissie het afwijken van de Golfregels toestaat. (uitsluitend bij de bedoelde wedstrijden)Voor sommige specifieke wedstrijden gelden aanvullende wedstrijdvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de annex Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie.

De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor Amateurgolfers, tenzij anders vermeld bij de wedstrijdspecifieke informatie.

 1. Wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de Golfregels zoals vastgesteld door de R&A, de plaatselijke regels zoals vermeld op scorekaart en/of publicatieborden en het baanreglement. Voorts dienen deelnemers zich te houden aan dit wedstrijdreglement; in onvoorziene gevallen beslist de Commissie. Deelnemers aan wedstrijden worden geacht deze regels te kennen, alsmede kennis te hebben genomen van eventuele tijdelijke plaatselijke regels.Op het niet in acht nemen van reglementen staan veelal “sancties” (Zie punt 11). Indien het toepassen van een vastgestelde sanctie (niet alleen door de betreffende deelnemer) als “onrechtvaardig” word ervaren, kan een deelnemer schriftelijk bezwaar maken bij de voorzitter van de Klachtencommissie.

Deelname aan wedstrijden is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een WHS Handicap. Iedere speler dient zijn WHS Handicap te kennen.

 1. Het deelnemen aan wedstrijden staat open voor leden van de Edese Golf Club Papendal met een WHS handicap en voor personen die volgens de statuten aan wedstrijden kunnen deelnemen, tenzij anders vermeld.Per wedstrijd kunnen beperkingen en/of ontheffingen gelden met betrekking tot categorie (dames/heren/senioren/jeugd), leeftijd, aantal deelnemers en Course handicap. Indien gasten aan een (invitatie)wedstrijd mogen deelnemen, moeten zij hun Course handicap overleggen en zich op verzoek legitimeren, conform de introductieregeling.
 1. Senioren zijn zij die 1 dag voor de wedstrijd 50 jaar of ouder zijn.

Drie weken voor de wedstrijddatum kunnen leden zich inschrijven; de sluitingsdatum is 2 dagen voor de wedstrijddatum, 09.00 uur, tenzij anders vermeld. Voor zogenaamde “inloopwedstrijden” is vooraf inschrijven niet mogelijk; inloopwedstrijden hebben “standing”, tenzij anders vermeld.

Zolang de mogelijkheid wordt geboden om in te schrijven is het ook mogelijk om zich uit te schrijven. Als de inschrijvingsperiode is verstreken is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren, Voor het afzeggen van een wedstrijd zie punt 10.

Het minimum aantal deelnemers voor een wedstrijd bedraagt 12, tenzij anders vermeld bij de betreffende wedstrijd; een maximum staat bij de wedstrijdgegevens op de website.

Deelnemers die hun WHS Handicap elders laten registreren zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun juiste WHS Handicap bij inschrijving en/of vooraf bij de wedstrijdtafel. Indien er een onjuiste WHS Handicap wordt gehanteerd bij een wedstrijd zie regel 3.2c(1) of regel 3.3b(4).

NB: Mede om kennis te nemen van de informatie wordt dringend geadviseerd om ZELF in te schrijven (en dit niet door iemand anders te laten doen). De verantwoordelijkheid voor de inschrijving berust altijd bij degene wiens naam op de deelnemerslijst staat.

 1. De startlijst wordt tenminste 1 dag voor de wedstrijd gepubliceerd op de website. Zodra de startlijst is verschenen zijn degenen die op die lijst staan verplicht te starten.

  Als er door omstandigheden een deelnemer afzegt binnen 48 uur voor wedstrijd bij de wedstrijdleiding zal de eerste reserve door de wedstrijdleiding worden benaderd om alsnog mee te doen met de wedstrijd. Als er binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd een deelnemer afzegt dan zal zijn plaats niet worden ingevuld door een reserve.

Een speler kan alleen afzeggen binnen 48 uur met een geldige reden. Slecht weer, ergens anders spelen of geen zin zijn geen geldige redenen. Afzeggingen minder dan 48 uur voor aanvang van de wedstrijd dienen telefonisch te geschieden via de contactpersoon van de desbetreffende wedstrijd. Dit nummer staat op de website bij de desbetreffende wedstrijd vermeld. De speler dient zich er daarbij van te vergewissen dat het bericht de contactpersoon voor die wedstrijd ook daadwerkelijk heeft bereikt. Indien de contactpersoon niet bereikt kan worden, komt dit in beginsel voor risico van de speler. Een afzegging is pas geldig als de speler een bevestiging heeft gehad van de Commissie.

Uitgangspunt is dat degenen die voor een wedstrijd hebben ingeschreven slechts afzeggen als zij daarvoor zeer dringende redenen hebben.

No show:
Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet aan de start verschijnen van een wedstrijd. Behoudens in geval van overmacht c.q. “zeer dringende reden”, volgt op “no show” een uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden:

• Een uitsluiting van 2 weken als men zich binnen 30 minuten na zijn starttijd alsnog meldt;
• Een uitsluiting van 4 weken als men zich later of in het geheel niet meldt.

Vóór een sanctie wordt toegepast, dient er (telefonisch) contact te hebben plaatsgevonden tussen de Commissie en de betrokken speler, met het doel na te gaan of er sprake was van een “zeer dringende reden”, zoals b.v. plotselinge ziekte. Als zodanig worden echter NIET aangemerkt “onverwachte zakelijke beslommeringen, fileleed, gewoon vergeten, pech met wekker en/of auto, etc.”.
De deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de uitsluiting, waarin de periode wordt aangegeven.

De uitsluiting heeft betrekking op alle, door de Commissie georganiseerde, in de wedstrijdkalender vermelde “wedstrijden” in de betreffende periode, behalve op wedstrijden waarvan de startlijst reeds is gepubliceerd vóór of op de datum van de no show c.q. van het te laat afzeggen alsmede de ladder competitie. Alleen met instemming van de voorzitter van de Regel- en Handicap-commissie kan het bestuurslid Golf de uitsluiting niet van toepassing verklaren voor (een) andere wedstrijd(en) in die periode.

 1. Deelnemers, die niet zonder meer de aanwijzingen van de Commissie opvolgen, worden uitgesloten van de wedstrijd en bovendien uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden voor een periode van 4 weken De deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de uitsluiting, waarin de periode wordt aangegeven.

Uitgangspunt is dat degenen die aan een wedstrijd begint deze ook in zijn geheel afrond. Het kan altijd voorkomen dat er door een blessure de wedstrijd niet kan worden afgerond. Mocht dit gebeuren dan is de speler verplicht zijn taken als marker correct over te dragen en zich af te melden bij de Commissie.

Onder een no-return wordt verstaan het onderbreken van een wedstrijd op individuele basis. De dienstdoende Commissie bepaalt of een ingeleverde scorekaart kan worden gebruikt voor aanpassing van uw Course Handicap in het World Handicap System.

De Golfregels voorzien (slechts) in de straf van diskwalificatie, wanneer een speler de voorgeschreven wedstrijdronde niet voltooit. Bij reglement geldt een aanvullende sanctie, behalve in het geval van overmacht (zoals plotselinge ziekte), zulks ter beoordeling van de Commissie:

 1. Een speler, die zich wel tijdig bij de Commissie heeft gemeld, maar zich dan nog vóór de wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt, wordt voor 2 weken uitgesloten van het deelnemen aan clubwedstrijden.
 2. Een speler, die zich tijdens een wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt, doch wel zijn taak als marker correct overdraagt en zich afmeldt bij de Commissie, wordt voor 2 weken uitgesloten van het deelnemen aan clubwedstrijden.
 3. Een speler, die zich tijdens een wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt, doch zijn taak als marker niet correct overdraagt en zich niet afmeldt bij de Commissie, wordt voor 6 weken uitgesloten van het deelnemen aan clubwedstrijden.

De deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de uitsluiting, waarin de periode wordt aangegeven.

Opmerking:
Ad. 1: “Correct overdragen” impliceert het contrasigneren van de kaart voor de gespeelde holes en het zorgen voor een andere marker voor de resterende holes.
Ad. 2: Indien de Commissie niet direct bereikbaar is, kan worden volstaan met schriftelijke afmelding (briefje met scorekaart op de wedstrijdtafel).

De Commissie is minimaal ca. 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Voor een goed verloop van het starten is het van belang dat deelnemers zich voor de wedstrijd eerst en tijdig zich bij de Commissie meldt (betaling van het inleggeld, ontvangen van de scorekaart, gereedmaken voor het starten). Een deelnemer behoort zich ten minste 15 minuten (30 minuten bij een shotgun wedstrijd) voor zijn starttijd bij de Commissie te melden en zijn inschrijfgeld te voldoen. Indien de deelnemer zich later zonder geldige reden meldt, kan de Commissie de speler uitsluiten van deelname.

Aanmelding voor inloopwedstrijden: binnen de aangegeven inloopperiode.

De speler dient 5 minuten voor zijn startijd aanwezig te zijn op de startplaats van zijn wedstrijd. De speler moet klaar zijn om te spelen op zijn starttijd en startplaats zoals aangegeven door de Commissie (Regel 5.3a).

Het Bestuur heeft bepaald dat de kosten voor wedstrijdprijzen niet ten laste mogen komen van de exploitatie van de Edese Golf Club Papendal (de wedstrijden zijn “self supporting”). Het inleggeld voor wedstrijden is bedoeld om die kosten te dekken. Minimaal 80% van de ontvangen inleggelden per wedstrijd(serie) wordt besteed aan prijzen voor die wedstrijd(serie), de rest wordt besteed aan andere kosten van de Commissie, zoals het aanschaffen van eindprijzen, het graveren van bekers, etc.

Het inleggeld bedraagt € 2,50 per persoon voor 18-holes wedstrijden, resp. € 2,00 per persoon voor 9-holes wedstrijden. Betalen met de clubcard aan de wedstrijdtafel.

Op de gehele golfbaan is algemeen rookverbod van kracht.

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de golf etiquette. Het baanreglement is in zijn geheel van toepassing.

Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren overtredingen van de gedragsregels zoals hieronder genoemd:

• iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel);
• onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen;
• gebrek aan respect voor de Marshall, greenkeepers en medespelers;
• opzettelijke overtreding van de golfregels;
• het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.

Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Commissie de speler diskwalificeren voor de desbetreffende wedstrijd volgens regel 1.2.

Bij een klacht van een minder ernstige aard zal de Commissie het onderstaande straffenstelsel toepassen:

• Eerste overtreding: waarschuwing van de Commissie;
• Tweede overtreding: een strafslag;
• Derde overtreding: algemene straf;
• Vierde overtreding: diskwalificatie.

De deelnemer dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de Edese Golf Club Papendal, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen.

Tijdens wedstrijden is het (mede)gebruik van een handicart verboden, op straffe van diskwalificatie. Dit geldt uiteraard niet voor deelnemers die gerechtigd zijn om een handicart te gebruiken en die de Commissie daarvan vooraf in kennis hebben gesteld.

De Commissie kan een deelnemer van deelname uitsluiten, als hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het Wedstrijdreglement of door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt.

Voor zover een uitsluitingsperiode zich uitstrekt tot de laatste qualifying wedstrijd, worden de resterende dagen gerekend vanaf de eerste qualifying wedstrijd in het volgende seizoen.

Sancties buiten de Golfregels:

 1. Indien de Commissie aanwijzingen heeft die (kunnen) duiden op wangedrag en/of het opzettelijk overtreden van de Golfregels c.q. op vals spel dient hij de betrokkene, indien nog aanwezig, onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn vermoedens en de betrokkene de gelegenheid te geven zijn lezing op het beweerde te geven. Is de Commissie daarna niet overtuigd van het gelijk van de betrokkene dan dient hij zo spoedig mogelijk het bestuurslid Golf en, indien het een overtreding van de Golfregels betreft, ook de voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van zijn vermoedens in kennis te stellen (ook als de deelnemer volgens de Golfregels was gediskwalificeerd).
 2. Indien het gesprek met de betrokkene niet heeft kunnen plaatsvinden wordt de tweede zin van het voorgaande lid op overeenkomstige wijze toegepast door de Commissie. Het bestuurslid Golf en/of de voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie zijn dan gehouden alsnog de betrokkene uit te nodigen voor het geven van zijn lezing op het gebeurde.
 3. In het geval van wangedrag en/of opzettelijk overtreden van de golfregels beslist het bestuurslid Golf, nadat de vorige stappen zijn gezet of een klacht in gevolge het Klacht- en Sanctiereglement zal worden ingediend.

Volgens R 5-7 behoeft het spel, bij gevaar van onweer, niet in alle gevallen onmiddellijk te worden gestaakt; in matchplay kan daartoe in onderling overleg worden besloten, in strokeplay mag een hole, waaraan begonnen is, worden uitgespeeld.

Onderbreking/hervatting van het spel (bij onweersituaties)

Op golfbanen doen zich echter, als gevolg van onweer, meer dan eens ernstige ongevallen voor. Bij reglement wordt daarom dringend aangeraden om het spel altijd direct te staken zodra er sprake is van mogelijk gevaar door (nabij) onweer. De speler dient een schuilplaats te zoeken, niet in de nabijheid van golfuitrusting.

De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt:

Een lang aangehouden toon:

Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden, de hole mag NIET uitgespeeld worden. De spelers moeten het spel hervatten als de Commissie daartoe middels twee korte tonen herhaald  opdracht heeft gegeven. Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (noot Regel 5-7b).

Drie opeenvolgende tonen herhaald:

Spelers die zich tussen het spelen van twee holes bevinden mogen het spel pas hervatten als de Commissie hiertoe opdracht gegeven heeft. Spelers die een hole begonnen waren op het moment dat de signalen gegeven werden mogen naar keuze het spel onmiddellijk onderbreken of de hole zonder oponthoud afmaken. In het laatste geval kunnen zij alsnog besluiten het spel te onderbreken. In geen geval mag een volgende hole worden begonnen. De spelers moeten het spel hervatten als de Commissie daartoe middels twee korte tonen.

Twee korte tonen herhaald:

Spelers moeten het spel hervatten. Zie regel 5-7d voor de procedure rond het onderbreken van het spel zoals het merken van de ligplaats van de bal en eventueel opnemen van de bal door spelers die tijdens het spelen van een hole moeten onderbreken.

Zes lange tonen herhaald:

De wedstrijd wordt afgelast en de spelers dienen de baan zo snel mogelijk te verlaten.

De deelnemer is verplicht zijn scorekaart vóór het begin van de wedstrijd te wisselen met een van zijn medespelers die als marker fungeert. De naam van de marker staat vermeld op de scorekaart.

Sanctie bij niet wisselen: diskwalificatie.

De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart (leesbaar, conform de Golfregels en conform de door de Regel- en Handicapcommissie hiervoor opgestelde regels ingevuld), zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde, te controleren en in te voeren via de zuil in het clubhuis of via de mobiele app van de Edese Golf Club Papendal.

Bij een Strokeplay wedstrijd moet de speler het aantal gedane slagen per hole noteren. Bij een Strokeplay wedstrijd met Stablefordtelling moet de speler als er niet meer gescoord kan worden de bal opnemen. Bij qualifying wedstrijden tegen PAR, Bogey en Stableford MOET de speler als hij zijn bal opneemt een “11” noteren op zijn scorekaart. Als de scorekaart is getekend en ingevoerd in e-golf4u dient men deze in te leveren bij de wedstrijdtafel. Als de kaart is ingeleverd is deze definitief en kan niet meer worden gewijzigd.

Als een scorekaart na inlevering niet is ingevoerd in e-golf4u, dan kan de deelnemer worden verzocht deze alsnog in te voeren in e-golf4U.

Wedstrijddeelnemers moeten de golfregels en etiquette strikt in acht nemen en derhalve een goede speelsnelheid aanhouden (R 5-6).

Als uitvloeisel hiervan gelden de volgende bepalingen:

• Elke speler is verplicht zijn bal op te nemen zodra hij in een Stableford wedstrijden geen punt meer kan behalen c.q. in wedstrijden tegen par een min heeft. Als hij dit nalaat, kan hij handelen in strijd met een bepaling door de commissie inzake de speelsnelheid.

• Aan de spelers wordt dringend verzocht om, bij de geringste twijfel over de vindbaarheid van hun bal, direct een “provisionele bal” te spelen. Spelers die dit nalaten en (na maximaal 3 minuten zoeken) alsnog terug moeten om een andere bal in het spel te brengen, dragen bij tot onnodig oponthoud.

• Waar het in feite om gaat, is dat deelnemers aan een wedstrijd hun uiterste best moeten doen om hun plaats in het veld te behouden en geen achterstand op te lopen. In regel 5.6 is er bij vlot speeltempo omschreven wanneer er sprake is van “langzaam spel” (indien een partij tijdens een wedstrijd meer dan 1 hole achterstand oploopt ten opzichte van de voorgaande partij). Langzaam spel wordt niet “ongedaan gemaakt” door meermaals doorlaten! Op grond van Regel 5.6 kan de wedstrijdleider “regelend optreden” bij langzaam spel.

• Oefenen op of bij de green van de laatst gespeelde hole (Regel 5.5) is tijdens wedstrijden slechts toegestaan als dit geen oponthoud betekent voor de achteropkomende partij en geen achterstand veroorzaakt op de voorgaande partij. Sanctie algemene straf.

Iedere Stableford-, strokeplay- en tegen PAR-wedstrijd, gespeeld onder “qualifying condities” en georganiseerd door de Commissie, is een qualifying wedstrijd, tenzij anders vermeld in de wedstrijdkalender. De Commissie is verantwoordelijk voor het verifiëren van de “qualifying condities” van de baan; bij afwijkingen informeert hij zo spoedig mogelijk de Regel- en Handicapcommissaris (dit is de voorzitter van de Commissie). Deze beslist of al dan niet voldaan is/wordt aan “qualifying condities”.

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden welke niet “normaal” zijn in vergelijking met die van de course rating, bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden of door een zeer moeilijke course set-up. Wanneer de omstandigheden zo “abnormaal” zijn dat het de handicap van een speler op een niet correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpassing ter compensatie plaats.

Binnen het WHS handicapsysteem wordt deze aanpassing de Playing Conditions Calculation (PCC) genoemd. De PCC wordt aan het einde van de dag berekent over alle ingevoerde qualifying kaarten van spelers met een WHS handicap onder de 36.

De nieuwe WHS-handicap is de volgende dag definitief.

In individuele 18 holes Strokeplaywedstrijden met handicapverrekening is, bij gelijk netto-resultaat, de matching cards-methode van toepassing: achtereenvolgens de beste laatste 9, 6, 3, 1 hole(s), totdat er een beslissing is gevallen. Bij strokeplay met handicapverrekening dient men de handicap te verrekenen. Dit kan door achtereenvolgens de helft, een derde, een zesde en een achttiende van de handicap af te trekken van de gemaakte brutoscores. Als de handicaps gelijk zijn dan wordt de winnaar door loting bepaald. De laatste 9, 6, 3 en 1 holes zijn hole 10 t/m 18. (in verband met shotgun start of start op hole 1 en 10)

In individuele Stablefordwedstrijden is, bij gelijk resultaat, de Stablefordscore over de laatste 9 holes beslissend (hole 10 t/m 18), zo nodig vervolgens de Stablefordscore over de laatste 6, 3 of 1 hole(s); als dit geen beslissing oplevert wint de speler met de laagste exact handicap.

Als de handicaps gelijk zijn dan wordt de winnaar door loting bepaald. Voor 9 holes wedstrijden en wedstrijden met een start over meerdere holes gelden dezelfde regels. In andere wedstrijden met handicapverrekening wint, bij gelijk resultaat, de speler met de laagste exacte handicap c.q. de side met de laagste gemiddelde WHS handicap.

In wedstrijden zonder handicapverrekening valt bij gelijk resultaat de beslissing voor de eerste plaats door een play-off (sudden death) over hole 18 en dan zo nodig hole 1, weer 18, 1, enz., tenzij door de wedstrijdleider anders bepaald.

Zo snel mogelijk stelt de wedstrijdleider direct na de wedstrijd de scores vast en maakt hij de uitslag bekend, waarna de wedstrijd geacht wordt te zijn gesloten.

In principe vindt de prijsuitreiking plaats binnen een half uur nadat de laatste deelnemer zijn scorekaart heeft ingevoerd en ingeleverd. Bij prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd verliest een niet-aanwezige prijswinnaar het recht op de prijs. Winnaars van de Longest drive en Neary behouden het recht op hun prijs ook bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking.

De lijst met de uitslag wordt na afsluiting van de wedstrijd ook gepubliceerd op de website behalve als de spelvorm dit niet toelaat.

Klachten m.b.t. het verloop van de wedstrijd (etiquette, qualifying condities, regels, scores, uitslag etc.) worden alleen behandeld als die bij de wedstrijdleider schriftelijk en ondertekend zijn ingediend.

Beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend, Regel 20.2b. In het geval van fouten in de uitslag moet de commissie handelen volgens de Commissie Procedure 7. (Committee-procedures Section-7)

Klachten over (beslissingen door) de wedstrijdleider worden alleen behandeld als die schriftelijk zijn ingediend bij de voorzitter van de Commissie of, wanneer deze zelf wedstrijdleider was, bij de voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie.

Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een deelnemer voor meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de deelnemer hoger beroep open bij de  klachtencommissie binnen één week na oplegging van de straf. De Klachtencommissie kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht.

De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

De wedstrijdleider is bevoegd alle maatregelen te nemen, die hij in het belang van de wedstrijd nodig acht, met inbegrip van het aanpassen van de starttijd, het wijzigen van de starttijd en/of de samenstelling van partijen, het wijzigen van de voorgeschreven ronde, etc. Aanwijzingen ter zake van de wedstrijdleider dienen door deelnemers zonder meer te worden opgevolgd, zonder discussie over de toelichting die de wedstrijdleider geeft (ook in het geval van afwijking van eerder gepubliceerde gegevens).

Indien een Marshall in overleg met de wedstrijdleider, tijdens een wedstrijd toezicht in de baan houdt, blijft de wedstrijdleider verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop.

Wedstrijdreglement