Regels en voorschriften

Wedstrijdreglement Edese GC Papendal

De Wedstrijdcommissie en/of wedstrijdleiding, (verder benoemt als Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan clubwedstrijden. Hieronder vallen niet de volgende wedstrijden:
-Competitiewedstrijden (onder verantwoordelijkheid van de NGF c.q. van de Technische Commissie);
-Jeugdwedstrijden (onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie);
-Andere wedstrijden “buiten de Wedstrijdcommissie”;

Reserveringen door derden (onder verantwoordelijkheid van de secretaris). Daar waar gesproken wordt over speler/deelnemer/hij is ook bedoeld speelster/deelneemster/zij.

1.1     In dit reglement wordt verstaan onder:

a) Clubwedstrijden:

Golfwedstrijden die door de wedstrijdcommissie en/of haar subgroepen worden georganiseerd.

b) Golfregels:

De golfregels vastgesteld door de R&A

c) Inloopwedstrijden:

Golfwedstrijden waarbij een speler aan de wedstrijd kan deelnemen door zich op het moment van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding binnen de aangegeven inloopperiode aan te melden.

d) Ledenwedstrijden:

Golfwedstrijden die op initiatief van leden met toestemming van het bestuur worden georganiseerd.

e) No-Return:

Het zonder geldige reden de wedstrijd niet uitspelen, of niet inleveren van de scorekaart bij de wedstrijdleiding.

f) No-Show:

Het zonder geldig bericht niet aan de start verschijnen van een wedstrijd.

g) Wedstrijdleiding:

Heeft de betekenis als vermeld in artikel 4.1.

h) WHS-handicap

De handicap volgens het World Handicap System.

1.2   Waar hierna in dit reglement wordt gesproken over “wedstrijden” dan zijn dat “Clubwedstrijden”.

 1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op Clubwedstrijden.

De artikelen 2.4, 2.6, 3.2, 4.1, 8, 9 en 12 zijn echter ook van toepassing op Ledenwedstrijden.

2.1     Clubwedstrijden zijn:

 • De clubkampioenschappen matchplay en strokeplay
 • De maandbeker
 • Papendal en Runners-up
 • De dames- en herendagen (resp. op dinsdag en donderdag)
 • De maandagmiddag inschrijving
 • Starterswedstrijd
 • De DAS
 • De woensdagavondinloop
 • Jeugdwedstrijden (in samenspraak met de jeugdcommissie)
 • Gezelligheidswedstrijden welke door de wedstrijdcommissie en/of haar subgroepen worden georganiseerd.

2.2.   Voorbeelden van Ledenwedstrijden zijn o.a. Het Barneveld Open en de winterwedstrijden (OZON, dames-eclectic, winterinschrijving op de maandagmiddag en de Vredeselijke).

Ledenwedstrijden vallen onder de verantwoordelijkheid van de leden die deze wedstrijden organiseren. De wedstrijdcommissie heeft geen bemoeienis met Ledenwedstrijden, maar regelt indien gewenst ondersteuning.

 2.3     Tenzij anders vermeld bij een wedstrijd, is iedere stableford-, strokeplay- en tegen PAR-wedstrijd die wordt gespeeld onder qualifying condities een qualifying wedstrijd.

De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het verifiëren van de qualifying condities van de baan. Voor aanvang van de wedstrijd (in het bijzonder na onweer, hevige regen of storm) inspecteert zij de baan, eventueel in samenwerking met de baancommissie en/of marshal van dienst.

Bij afwijkingen wordt zo spoedig mogelijk een Regel- en Handicapcommissaris geïnformeerd. Deze beslist of al dan niet voldaan is/wordt aan qualifying condities.

2.4     Wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de Golfregels, de plaatselijke regels en het baanreglement.

De plaatselijk regels staan vermeld op de website, op de scorekaart (mogelijk via tijdelijke inlegvel), en/of (indien gewenst of nodig) op E-golf4u, I-Birdies en/of het digitale bord bij het clubhuis.

Het baanreglement staat op de website.

Indien voor wedstrijden aanvullende regels en/of voorwaarden gelden, dan staan deze vermeld bij de inschrijving.

Wedstrijddeelnemers worden geacht de toepasselijke regels te kennen, en kennis te hebben genomen van eventuele aanvullende tijdelijke plaatselijke regels.

2.5     Deelnemers aan wedstrijden dienen zich te houden aan dit wedstrijdreglement. In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.

2.6     Tijdens wedstrijden mogen geen honden mee de baan in worden genomen.

3.1     Tenzij voor een betreffende wedstrijd anders is bepaald:

a) staat deelname aan wedstrijden open voor leden van de Edese Golf Club Papendal met een WHS handicap en voor personen die volgens Huishoudelijk Reglement van de Edese Golf Club Papendal aan wedstrijden kunnen deelnemen. Iedere speler dient zijn WHS Handicap te kennen.

b) zijn de wedstrijden toegankelijk voor professionals die lid zijn van de Edese Golf Club Papendal.

3.2    De wedstrijdleiding mag bepalen dat ook gasten, aspirantleden en/of registratieleden tegen betaling van het verschuldigde greenfeetarief aan een wedstrijd mogen deelnemen.
Bij deelname aan een wedstrijd dienen gasten hun WHS-handicap overleggen en zich op verzoek legitimeren, conform de introductieregeling.

3.3    Het minimale aantal deelnemers voor een wedstrijd bedraagt 12, tenzij bij de betreffende wedstrijd een ander aantal staat vermeld.
Als bij sluiting van de inschrijving het aantal ingeschreven deelnemers minder is dan het voor de betreffende wedstrijd geldende minimum aantal, dan gaat de wedstrijd niet door.

 

4.1     Voor iedere wedstrijd wordt er een leiding aangesteld, die verantwoordelijk is voor het wedstrijdverloop.

4.2     De Wedstrijdleiding is minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.

4.3     De Wedstrijdleiding is bevoegd alle maatregelen en aanwijzingen te nemen, die in het belang van de wedstrijd nodig worden geacht, met inbegrip van het aanpassen van de starttijd, het wijzigen van de starttijd en/of de samenstelling van partijen, het wijzigen van de voorgeschreven ronde, etc.

4.4     Aanwijzingen en maatregelen van de Wedstrijdleiding dienen door deelnemers zonder tegenspraak te worden opgevolgd. De Wedstrijdleiding is bevoegd deelnemers die daaraan geen gevolg geven, van (verdere) deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.

5.1     Drie weken voor de datum van een wedstrijd kunnen leden zich inschrijven voor deelname. Voor een Inloopwedstrijd kan een speler zich ook aanmelden gedurende de voor deze wedstrijd aangegeven inloopperiode.

De verantwoordelijkheid voor de inschrijving berust altijd bij degene wiens naam op de deelnemerslijst staat. Deelnemers die hun WHS-Handicap elders laten registreren zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun juiste WHS-Handicap.

5.2     De sluitingsdatum voor inschrijving is 2 dagen voor de wedstrijddatum, 09.00 uur, tenzij anders vermeld.

Tot aan de sluiting van de inschrijving kan deze worden geannuleerd door zich uit te schrijven.

5.3     Na sluiting van de inschrijving is annulering niet meer mogelijk, maar moet de speler afzeggen bij de Wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd. Als de Wedstrijdleiding niet kan worden bereikt is dit in beginsel voor risico van de speler.

Afzeggen kan alleen met een geldige reden. Een afzegging is pas geldig als de speler daarvan een bevestiging heeft gehad van de Wedstrijdleiding.

Slecht weer, ergens anders spelen of geen zin, zijn geen geldige redenen.

Als een speler zonder geldige reden afzegt, dan is de Wedstrijdleiding na een gegeven schriftelijke waarschuwing bevoegd de betreffende speler voor een periode 2 weken uit te sluiten van deelname aan wedstrijden.

5.4     Voor iedere wedstrijd staat het maximale aantal deelnemers en het verschuldigde inschrijfgeld vermeld.

Bij overtekening voor een wedstrijd worden de startplaatsen verdeeld naar volgorde van inschrijving. Bij tijdige afzegging van een deelnemer zal de Wedstrijdleiding de eerste reserve benaderen om alsnog mee te doen met de wedstrijd.

5.5     Voor een wedstrijd kunnen beperkingen en/of ontheffingen gelden met betrekking tot categorie (dames/heren/senioren/jeugd), leeftijd en WHS-handicap.

5.6     De startlijst wordt zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingsperiode, maar tenminste 1 dag voor een wedstrijd, gepubliceerd op de website en per e-mail aan de deelnemers toegezonden.

6.1     Een deelnemer moet zich ten minste 15 minuten (30 minuten bij een shotgun wedstrijd) voor zijn starttijd bij de Wedstrijdleiding melden en de scorekaart in ontvangst nemen. Bij een te late melding zonder geldige reden, kan de Wedstrijdleiding de speler uitsluiten van deelname.

6.2     Voor Inloopwedstrijden geldt dat melding dient te gebeuren binnen de aangegeven inloopperiode.

6.3     Als er inschrijfgeld verschuldigd is, dan behoort dit bij melding middels de clubkaart te worden betaald.

6.4     De speler dient 5 minuten voor zijn startijd aanwezig te zijn op de startplaats van zijn wedstrijd zoals aangegeven door de Wedstrijdleiding.

Conform regel 5.3.a van de Golfregels moet de speler op zijn starttijd klaar zijn om te spelen. Bij overtreding van deze regel kan de Wedstrijdleiding de in voornoemde regel vermelde sanctie opleggen.

 

7.1     Behoudens in geval van overmacht (bijvoorbeeld plotselinge ziekte) of een “zeer dringende reden”, volgt, na een gegeven schriftelijke waarschuwing, op No-Show

a) Een uitsluiting van 2 weken als men zich binnen 30 minuten na zijn starttijd alsnog meldt;

b) Een uitsluiting van 4 weken als men zich later of in het geheel niet meldt.

7.2    Geldige reden voor het niet aan de start verschijnen van een wedstrijd zijn redenen als: onverwachte zakelijke beslommeringen, fileleed, gewoon vergeten, pech met wekker en/of auto, etc..

Geen

7.3     De deelnemer krijgt van de voorzitter van de Wedstrijdcommissie een schriftelijke bevestiging van de uitsluiting, waarin de periode wordt aangegeven. De uitsluiting heeft betrekking op alle wedstrijden die in die periode worden georganiseerd.

Met in achtneming van artikel 15 van dit reglement kan tegen de uitsluiting beroep worden ingesteld bij de Klachtencommissie.

8.1     Bij wedstrijden over 18 holes mogen de deelnemers bij aankomst bij hole 1 of hole 10 pas op de voor hen geplande starttijd voor de tweede 9 holes van de wedstrijd een vervolg geven aan de tweede 9 holes. Het voorgaande geldt niet als er tot aan de geplande starttijd geen starttijden zijn gereserveerd door niet-deelnemers.

8.2     Wedstrijddeelnemers behoren een goede speelsnelheid aan te houden. Zij dienen hun uiterste best te doen om hun plaats in het veld te behouden en geen achterstand op te lopen. Daartoe gelden de volgende bepalingen:

a) Er is sprake van “langzaam spel” als een partij tijdens een wedstrijd meer dan 1 hole achterstand oploopt ten opzichte van de voorgaande partij.

b) De Wedstrijdleiding is bevoegd bij langzaam spel regelend op te treden en de betrokkene(n) een waarschuwing te geven.

De Wedstrijdleiding kan besluiten de betrokkene(n) een straf op te leggen, als na een gegeven waarschuwing door of namens de Wedstrijdleiding gegeven aanwijzing niet wordt nagekomen of wederom sprake is van het veroorzaken van onnodig oponthoud:

 • Straf voor de eerste overtreding: één (1) strafslag.
 • Straf voor de tweede overtreding: algemene straf.
 • Straf voor de derde overtreding: diskwalificatie.

c) Oefenen op of bij de green van de laatst gespeelde hole is tijdens wedstrijden slechts toegestaan als dit geen oponthoud betekent voor de achteropkomende partij en geen achterstand veroorzaakt op de voorgaande partij. Bij overtreding volgt verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

d) Elke speler is verplicht zijn bal op te nemen zodra hij in een stableford wedstrijd geen punt meer kan behalen c.q. in een wedstrijd tegen par een min heeft. Niet-nakomen van deze verplichting veroorzaakt onnodig oponthoud.

8.3    Bij de geringste twijfel over de vindbaarheid van zijn bal, behoort een speler direct een “provisionele bal” te spelen.

Als de bal na maximaal drie (3) minuten zoeken niet is gevonden, dan is de bal verloren en moet met één (1) strafslag verder worden gespeeld met de “provisionele bal”.

Heeft de speler geen “provisionele bal” gespeeld, dan moet een speler een nieuwe bal spelen met één (1) strafslag conform de golfregel slag en afstand. Tevens een extra strafslag optellen bij de hole score.

9.1     Indien door het KNMI voor de wedstrijddag code rood wordt afgegeven, dan kunnen bestuur, baancommissie of de Wedstrijdleiding besluiten dat de wedstrijd niet doorgaat.

 • De Wedstrijdleiding is bevoegd bij abnormale weersomstandig (zoals bijv. overvloedige regenval, onweer, mist sneeuw) de wedstrijd af te gelasten, te staken of tijdelijk te onderbreken en dient bij extreme hitte opvolging te geven aan het hitteprotocol.

9.3     Bij gevaar van onweer mag het spel worden gestaakt (regel 5.7 van de Golfregels). In matchplay kan daartoe in onderling overleg worden besloten. In strokeplay mag een hole, waaraan begonnen is, worden uitgespeeld.

Het wordt dringend aangeraden om het spel altijd direct te staken zodra er sprake is van mogelijk gevaar door (nabij) onweer.

9.3    Ingeval van onweer dient bij de volgende signalen als volgt te worden gehandeld:

a) Een lang aangehouden toon:

Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden, de hole mag NIET uitgespeeld worden. De spelers moeten het spel hervatten als de Wedstrijdleiding daartoe met twee korte tonen opdracht heeft gegeven. Als een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (regel 5.7b van de Golfregels).

b) Drie opeenvolgende tonen herhaald:

Spelers die op het moment dat de signalen worden gegeven aan een hole zijn begonnen, mogen naar keuze het spel onmiddellijk onderbreken of de hole zonder oponthoud afmaken. In het laatste geval kunnen zij alsnog besluiten het spel te onderbreken. In geen geval mag een volgende hole worden begonnen.

De spelers moeten het spel hervatten als de Wedstrijdleiding daartoe met twee korte tonen het teken geeft.

c) Twee korte tonen herhaald:

Spelers moeten het spel hervatten. Zie regel 5.7d van de Golfregels voor de procedure rond het onderbreken van het spel zoals het merken van de ligplaats van de bal en eventueel opnemen van de bal door spelers die tijdens het spelen van een hole moeten onderbreken.

d) Zes lange tonen herhaald:

De wedstrijd wordt afgelast en de spelers dienen de baan zo snel mogelijk te verlaten

10.1   Indien een speler de wedstrijd niet afrondt, dan is de speler verplicht zijn taken als marker correct over te dragen en zich af te melden bij de Wedstrijdleiding.

10.2   Als er sprake is van een No-Return volgt als straf diskwalificatie. Daarnaast kan de Wedstrijdcommissie, tenzij er sprake is van overmacht, de volgende sancties opleggen:

 • uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden voor 2 weken als een speler, die zich wel tijdig bij de Wedstrijdleiding heeft gemeld, maar zich dan nog vóór de wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt.
 • uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden voor 2 weken als een speler, die zich tijdens een wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt, doch wel zijn taak als marker correct overdraagt (dat is het contrasigneren van de kaart voor de gespeelde holes en het zorgen voor een andere marker voor de resterende holes) en zich afmeldt bij de Wedstrijdleiding.
 • uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden voor 6 weken als een speler, die zich tijdens een wedstrijd zonder geldige reden terugtrekt, doch zijn taak als marker niet correct overdraagt en zich niet afmeldt bij de Wedstrijdleiding.

Als de Wedstrijdleiding niet direct bereikbaar is, kan worden volstaan met schriftelijke afmelding in combinatie met scorekaart op de wedstrijdtafel.

10.3   Als naar het oordeel van de Wedstrijdcommissie er redenen zijn om de deelnemer wegens een No-Return voor een bepaalde periode uit te sluiten van het deelnemen aan wedstrijden, dan krijgt de deelnemer krijgt van de voorzitter van de Wedstrijdcommissie een schriftelijke bevestiging van de uitsluiting, waarin ook de periode van de uitsluiting wordt aangegeven.

Tegen dit besluit van de Wedstrijdcommissie staat met in achtneming van artikel 15 van dit reglement beroep open bij de Klachtencommissie.

10.4   De Wedstrijdleiding bepaalt of een ingeleverde scorekaart kan worden gebruikt voor aanpassing van de handicap van de betreffende speler in het World Handicap System.

11.1   De deelnemer is verplicht zijn scorekaart vóór het begin van de wedstrijd te wisselen met een van zijn medespelers die als marker fungeert. De naam van de marker staat vermeld op de scorekaart. Op het niet wisselen staat als sanctie diskwalificatie.

11.2    Bij een strokeplay wedstrijd moet de speler het aantal gedane slagen per hole noteren.

Kan in een strokeplay wedstrijd met stableford telling niet meer worden gescoord, dan moet de speler de bal opnemen en noteert hij een “11”op zijn scorekaart.

11.3    De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde, te controleren en in te voeren in de golfclubsoftware (E-Golf4u.)

De getekende scorekaart en de inde golfclubsoftware ingevoerde scorekaart moet worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel. Een ingeleverde kaart is definitief en kan niet meer worden gewijzigd, behoudens door de Wedstrijdleiding als er sprake is van een kennelijke niet opzettelijke vergissing, zoals het invullen van de stableford scores i.p.v. het aantal slagen per hole.

12.1    In de gehele golfbaan is algemeen rookverbod van kracht.

12.2   De deelnemers dienen zich te houden aan de golf etiquette en zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren

12.3   Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Wedstrijdleiding de speler diskwalificeren voor de desbetreffende wedstrijd volgens regel 1.2 van de Golfregels.

De volgende gedragingen zijn in elk geval ernstige overtredingen van de golf etiquette:

a) iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel);

b) onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen;

c) gebrek aan respect voor de Marshall, greenkeepers en medespelers;

d) opzettelijke overtreding van de Golfregels;

e) het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de Golfregels.

12.4   De wedstrijdcommissie kan het bestuur verzoeken een deelnemer voor een periode van maximaal 6 maanden van deelname aan wedstrijden uitsluiten:

a) als de deelnemer door zijn optreden blijk heeft gegeven niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement, of

b) door het optreden van de deelnemer een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt, of

c) er aanwijzingen zijn die duiden op wangedrag en/of het opzettelijk overtreden van de Golfregels c.q. op vals spel.

Het bestuur beslist op dit verzoek met in achtneming van de procedure als opgenomen in het klachtenreglement.

Volgens de bepalingen van het klachtenreglement staat tegen de beslissing van het bestuur beroep open bij de klachtencommissie.

13.1   Tijdens wedstrijden is het (mede)gebruik van een handicart, golfscooter, golfstep, golffiets, golfsegway of soortgelijke (al dan niet elektrisch aangedreven) golfvervoermiddelen verboden, op straffe van diskwalificatie. Dit geldt uiteraard niet voor deelnemers die gerechtigd zijn om een handicart te gebruiken en die de wedstrijdleiding daarvan vooraf in kennis hebben gesteld.

 

14.1    In een 18 holes strokeplay wedstrijden met handicapverrekening is, bij gelijk netto-resultaat, de matching cards-methode van toepassing: achtereenvolgens de beste laatste 9, 6, 3, 1 hole(s), totdat er een beslissing is gevallen. De laatste 9, 6, 3 en 1 holes zijn hole 10 t/m 18 (in verband met shotgun start of start op hole 1 en 10)

14.2    In individuele stableford wedstrijden is, bij gelijk resultaat, de stableford score over de laatste 9 holes beslissend (hole 10 t/m 18), zo nodig vervolgens de stableford score over de laatste 6, 3 of 1 hole(s); als dit geen beslissing oplevert wint de speler met de laagste exact handicap.

Als de handicaps gelijk zijn dan wordt de winnaar door loting bepaald. Voor 9 holes wedstrijden en wedstrijden met een start over meerdere holes gelden dezelfde regels.

14.3    In andere wedstrijden met handicapverrekening wint, bij gelijk resultaat, de speler met de laagste exacte handicap c.q. de side met de laagste gemiddelde WHS-handicap.

14.4   In wedstrijden zonder handicapverrekening valt bij gelijk resultaat de beslissing voor de eerste plaats door een play-off (sudden-death) over hole 18 en dan zo nodig hole 1, weer 18, 1, enz., tenzij door de Wedstrijdleiding anders bepaald.

14.5    Zo snel mogelijk stelt de Wedstrijdleiding direct na de wedstrijd de scores vast en maakt hij de uitslag bekend, waarna de wedstrijd geacht wordt te zijn gesloten.

15.1    Tegen beslissingen tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden volgens de artikelen 7.3 en 10.3 staat beroep open bij de Klachtencommissie. Het beroep dient te worden ingesteld en zal worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het klachtenreglement.

15.2    De Klachtencommissie kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, als daarom in het beroepschrift gemotiveerd wordt verzocht.

Wedstrijdreglement