Onroerend goed commissie

Houdt het onroerend goed van de vereniging in optimale staat!

De Onroerend goedcommissie (OGC) is verantwoordelijk voor het beheer, instandhouding en onderhoud van clubhuis, terras, parkeerplaats, driving range opstallen en kapschuur. Doel is om het onroerend goed van de vereniging in optimale staat te houden en verbeteringen en onderhoud op duurzame wijze uit te voeren. De OGC overlegt daartoe met het verantwoordelijk bestuurslid over uitvoering, voortgang en kwaliteit.

email: onroerendgoedcommissie@edesegcpapendal.nl

Voorzitter

Andries van der Meer

Commissielid

Fren Overdijk

Commissielid

Hans Winters

Wat doet de Onroerend Goed Commissie?

  • ontwikkelt een lange termijn beleidsplan inclusief visie over duurzaamheid, ondersteund door een meerjarenplan en begroting.
  • maakt en houdt de staat van het onroerend goed inzichtelijk.
  • realiseert verbeterprojecten aan de onroerende goederen.
  • beheert pachtcontracten voor de grond.
  • draagt zorg voor een een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van het onroerend goed middels het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan.
  • draagt zorg dat het onroerend goed voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van bouw, milieu, veiligheid.
  • ziet er op toe dat het onroerend adequaat is verzekerd.
  • draagt zorg voor de elektriciteits-, water-, lucht- en cv-installaties.
  • maakt voorstellen voor aanpassingen en renovaties van het onroerend goed, werkt voorstellen uit in offerteaanvragen.
  • voert structureel overleg met contracthouders.

Onroerendgoedcommissie