Privacyverklaring

Edese Golf Club Papendal, gevestigd aan Papendallaan 22 6816 VD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Club


Papendallaan 22 6816 VD Arnhem
+31264821985

P. Ligtvoet is de Functionaris Gegevensbescherming van Edese Golf Club Papendal Hij is te bereiken via secretariaat@edesegcpapendal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Edese Golf Club Papendal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edesegcpapendal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Edese Golf Club Papendal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Edese Golf Club Papendal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Edese Golf Club Papendal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edese Golf Club Papendal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edese Golf Club Papendal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie / PersoonsgegevenBewaartermijnReden
Voor- en achternaam*Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna.Uitvoering overeenkomst
NAWT*Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna.Uitvoering overeenkomst
E-mailadres*Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna.Uitvoering overeenkomst
Overige verstrekte profiel gegevens*Zolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna.Uitvoering overeenkomst
IP-adres2 jaarAnalyse bezoekersgedrag website
Locatiegegevens2 jaarAnalyse bezoekersgedrag website
Surfgedrag2 jaarAnalyse bezoekersgedrag website
Internetbrowser en apparaat type2 jaarAnalyse bezoekersgedrag website
NGF-LidmaatschapsnummerZolang het lidmaatschap voortduurt of 2 jaarLidmaatschap of verwerking wedstrijd- cq. greenfeegegevens
Bank- en betaalgegevensZolang het lidmaatschap voortduurt en tot 2 jaar daarna, vervolgens alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

*Indien persoonsgegevens worden aangeleverd middels het invullen van een contactformulier (zonder dat hier een lidmaatschap uit volgt) geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van de Vereniging beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club. U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven.

Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van de Vereniging en haar leden hebt. Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolgen hebben.

Foto’s, films en geluidsopnames

Edese Golf Club Papendal hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames:

–U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/ te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.

— Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn deze mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Cameratoezicht driving range

Op de driving range is een camera geïnstalleerd. In het reglement cameratoezicht is vastgelegd waarom er een camera is geïnstalleerd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten de gefilmde personen hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Edese Golf Club Papendal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Edese Golf Club Papendal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Edese Golf Club Papendal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Edese Golf Club Papendal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Pixel
Naam: _fbpixel
Functie: Effectiviteit van advertenties meten en vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website.

Op deze pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook. Het privacy beleid van Facebook vind je hier.

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edese Golf Club Papendal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edesegcpapendal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Edese Golf Club Papendal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edese Golf Club Papendal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat op secretariaat@edesegcpapendal.nl

Scroll to top